ПРОТОКОЛ № 1 річних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САД"

(ідентифікаційний код 00414701, далі – Товариство)

 

       Сумська область, Охтирський   район,

       с. Високе, вул. Харківська, 28                                                                    20 квітня 2023 р.

       Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59. «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

       Час проведення загальних зборів акціонерів: час початку – 10 год.30 хв. 20 квітня 2023 р., час закінчення – 11 год.30 хв. 20 квітня 2023 р.

       Місце проведення: Сумська область, Охтирський   район, с. Високе, вул. Харківська, 28.

       Дата складення Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2023 р.

 

         З метою проведення загальних зборів в одному місці зібралися власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

-   Сугак Віктор Васильович, є власником   14 295 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,1 % голосуючих акцій Товариства;

Логвиненко Людмила Іванівна, є власником 12 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,06 % голосуючих акцій Товариства;

Вакула Інна Вікторівна, є власником 1 249 штук голосуючих акцій Товариства, що становить   7,94 % голосуючих акцій Товариства.

-   Сугак Ганна Олександрівна, є власником 142 штук голосуючих акцій Товариства, що становить     0,9 % голосуючих акцій Товариства.


           Кворум загальних зборах акціонерів наявний, присутні 4 (чотири) акціонери, власники

15 698 шт. голосуючих акцій, що становить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення, з питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до статті 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

Запрошені: Директор Товариства – Сугак О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження звіту директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів на 2023 за результатами його розгляду.

2. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту   Товариства за 2022 рік.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2022 року.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

     1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1: Розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та затвердження заходів на 2023 за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ «САД» Сугака Олексія Вікторовича, який зачитав звіт про свою роботу у 2022 році та запропонував заходи по   роботі Товариства в поточному 2023 році. (Звіт додається) Запропоновано затвердити цей звіт.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2022 рік та запропоно-вані директором заходи.

 

     2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 рік.

СЛУХАЛИ: Ревізора ПрАТ «САД» Вакулу Iнну Вiкторiвну, яка зачитала звіт про свою роботу та надала позитивний висновок по результатам перевірки ведення фінансової та господарської діяльності Товариства у 2022 році.   В ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено. Ревізор запропонувала затвердити звіт. (Звіт додається)

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2022 рік.

 

     3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

СЛУХАЛИ:     акціонера Сугак В.В., який запропонував визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам. Питання, поставлене на голосування.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

 

     4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4:    Затвердження річного звіту   Товариства за 2022 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «САД» Логвиненко Людмилу Іванівну, яка зачитала річний звіт підприємства за 2022 р. та ознайомила присутніх з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства, які передбачені Рішеннями НКЦПФР (у формі таблиці)

                Основні   показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2022

Попередній

2021

Усього активів

333 412

339 825

Основні засоби (за залишковою вартістю) та нематеріальні активи

107 534

128 915

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

113 982

89 765

Сумарна дебіторська заборгованість

20 317

46 201

Гроші   та їх еквіваленти

81 770

67 716

Власний капітал

249 517

239 803

Зареєстрований (статутний/ пайовий) капітал

785

785

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

83 895

100 022

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

131 845

126 600

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10 098

15 164

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 701

15 701

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

643,14

965,80

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

184

197

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити   річний звіт Товариства за 2022 рік.

 

     5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2022 року.

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В., який запропонував Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 року у сумі 10 097,6 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 78% (7876,2 тис. грн.)

-   на виплату дивідендів акціонерам – 20% (2019,5 тис. грн.)

-   на поповнення резервного капіталу – 2% (201,9 тис. грн.)

     Директор запропонував проголосувати та затвердити такий розподіл прибутку отриманий Товариством у 2022 році.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 року у сумі 10 097,6 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 78% (7876,2 тис. грн.)

-   на виплату дивідендів акціонерам – 20% (2019,5 тис. грн.)

-   на поповнення резервного капіталу – 2% (201,9 тис. грн.)

 

     6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:   Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В., який зачитав пропозиції з цього питання.

           1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, загальною сумою 2019,5 тис. грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 30.04.2023 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 128,6 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

           4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 жовтня 2023 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів .

           7) Директору Товариства до 20 травня 2023 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15698 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

           1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році, загальною сумою 2019,5 тис. грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 30.04.2023 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 128,6 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

           4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 жовтня 2023 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів .

            7) Директору Товариства до 20 травня 2023 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.

    

   Збори розглянули та прийняли рішення по всім питанням включеним до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та оголошуються закритими.

 

Підписи учасників загальних зборів акціонерів, власників 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ "САД":

 

Сугак Віктор Васильович                     _____________________

 

Логвиненко Людмила Іванівна           ______________________

 

Вакула Інна Вікторівна                         ______________________

 

Сугак Ганна Олександрівна                   ______________________