Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Титульний аркуш

 

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Директор

 

 

 

Сугак Олексiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)