Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД» , код ЄДРПОУ 00414701,

місцезнаходження: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28, (Товариство) ПОВІДОМЛЯЄ, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 1 на першому поверсі адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) для участі в загальних зборах акціонерів буде здійснюватися реєстраційною комісією 18 квітня 2020 року за місцем проведення   зборів. Початок реєстрації - 9 год. 00 хв. Закінчення реєстрації - 9 год. 50 хв.

Для реєстрації   акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «САД», буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного з проектами рішень, щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

 1. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Литвин Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії    Логвиненко Людмила Іванівна

 1. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою   зборів   Сугака Олексія Вікторовича, обрати секретарем зборів Соболєва Івана Васильовича.

 1. 3.Розгляд звіту директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2019 рік та запропоновані директором заходи на 2020 рік.

 1. 4.Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2019 рік

 1. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора  Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

 1. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

 1. 7.Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2019 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2019 року наступним чином: -   на розвиток виробництва – 68%

-       на поповнення резервного капіталу – 2%

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30%

 1. 8.Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році, загальною сумою 6 676 222,20 грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 28.04.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 425.21 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

             4) Визначити строк виплати дивідендів до 18 жовтня 2020 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 10 серпня, 10 вересня та 12 жовтня 2020 року.

             7) Директору Товариства до 15 травня 2020 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

 1. 9.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора ПрАТ «САД» Вакули Інни Вікторівни у зв’язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася посадова особа.

 1. 10.Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором ПрАТ «САД» Вакулу Інну Вікторівну строком на п’ять років з 18 квітня 2020 року по 18 квітня 2025 року.

 1. 11.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Затвердити   умови безоплатного цивільно-правового договору Ревізором ПрАТ «САД» та уповноважити директора Товариства підписати цей договір.

 1. 12. Обрання директора ПрАТ «САД».

Проект рішення: У зв’язку із закінченням трирічного терміну, на який обирався директор Товариства, переобрати Сугака Олексія Вікторовича директором ПрАТ «САД» на невизначений термін, до переобрання загальними зборами акціонерів, у відповідності з новою редакцією Статуту Товариства, затвердженою загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 12.04.2019 р.).

 1. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

         При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 60 000 000,00 (шістдесят  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, , в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

           Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:     http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad

 

Основні   показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2019

Попередній

2018

Усього активів

214 682

197 439

Основні засоби (за залишковою вартістю) та нематеріальні активи

84 090

51 887

Довгострокові фінансові інвестиції

45

45

Запаси

73 374

77 803

Сумарна дебіторська заборгованість

33 002

28 049

Гроші   та їх еквіваленти

15 875

12 513

Власний капітал

201 604

165 895

Зареєстрований (статутний/ пайовий) капітал

785

785

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

13 078

15 136

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

22 254

15 623

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 701

15 701

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1417,36

995

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

200

220

 

Керуючись   ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

 1. 1)

В день проведення зборів ознайомитися з документами можливо в місці проведення Зборів. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Сугак Олексій Вікторович, тел. (067) 542-31-33

 1. 2)Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.
 2. 3)Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства.
 3. 4)Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища   акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення   про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.
 4. 5)Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій,   може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4)
 5. 6)У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора або Ревізора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
 6. 7)Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
 7. 8)Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
 8. 9)Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариством надсилається   акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 9. 10)У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє простим поштовим листом або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
 10. 11)Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це   Товариства.
 11. 12)Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах а на свій розсуд.
 12. 13) Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
 13. 14) Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
 14. 15)Згідно з переліком акціонерів, які мають     18.04.2020 р., складеним Центральним депозитарієм станом на 26.02.2020 року: загальна кількість акцій Товариства 15701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штука. Кількість голосуючих акцій 15698 (п’ятнадцять тисяч   шістсот дев’яносто вісім ) штук.

 

 

 

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,

Директор ПрАТ «САД» Сугак О.В.