ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.03.2020 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.03.2020 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства» Приватне акціонерне товариство " САД" (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

     1) Станом на   26 лютого 2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів,   загальна кількість простих іменних акцій   ПрАТ " САД" становить 15701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штук, кількість голосуючих акцій 15698 (п’ятнадцять тисяч   шістсот дев’яносто вісім ) штук.

 

     2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це   Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою   радою :

Проект порядку денного з проектами рішень, щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Литвин Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії    Логвиненко Людмила Іванівна

  1. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою   зборів   Сугака Олексія Вікторовича, обрати секретарем зборів Соболєва Івана Васильовича.

  1. 3.Розгляд звіту директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2019 рік та запропоновані директором заходи на 2020 рік.

  1. 4.Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2019 рік

  1. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора  Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

  1. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

  1. 7.Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2019 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2019 року наступним чином:

                                              -   на розвиток виробництва – 68%

-       на поповнення резервного капіталу – 2%

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30%

  1. 8.Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році, загальною сумою 6 676 222,20 грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 28.04.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 425.21 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

             4) Визначити строк виплати дивідендів до 18 жовтня 2020 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 10 серпня, 10 вересня та 12 жовтня 2020 року.

             7) Директору Товариства до 15 травня 2020 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

  1. 9.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора ПрАТ «САД» Вакули Інни Вікторівни у зв’язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася посадова особа.

10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором ПрАТ «САД» Вакулу Інну Вікторівну строком на п’ять років з 18 квітня 2020 року по 18 квітня 2025 року.

  1. 11.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Затвердити   умови безоплатного цивільно-правового договору Ревізором ПрАТ «САД» та уповноважити директора Товариства підписати цей договір.

12. Обрання директора ПрАТ «САД».

Проект рішення: У зв’язку із закінченням трирічного терміну, на який обирався директор Товариства, переобрати Сугака Олексія Вікторовича директором ПрАТ «САД» на невизначений термін, до переобрання загальними зборами акціонерів, у відповідності з новою редакцією Статуту Товариства, затвердженою загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 12.04.2019 р.).

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

         При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 60 000 000,00 (шістдесят  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, , в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

 

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,

Директор ПрАТ «САД» Сугак О.В.