Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2021

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД» , код ЄДРПОУ 00414701,

місцезнаходження: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28, (Товариство) ПОВІДОМЛЯЄ, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 1 на першому поверсі адміністративного приміщення.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) для участі в загальних зборах акціонерів буде здійснюватися реєстраційною комісією 17 квітня 2021 року за місцем проведення   зборів. Початок реєстрації - 9 год. 00 хв. Закінчення реєстрації - 9 год. 50 хв.

Для реєстрації   акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «САД», буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного з проектами рішень, щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Литвин Олена Володимирівна

Член Лічильної комісії    Логвиненко Людмила Іванівна

  1. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою   зборів   Сугака Олексія Вікторовича, обрати секретарем зборів Соболєва Івана Васильовича.

  1. 3.Розгляд звіту директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів на 2021 рік за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2020 рік та запропоновані директором заходи на 2021 рік.

  1. 4.Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2020 рік

  1. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора  Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

  1. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

  1. 7.Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2020 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2020 року у сумі 42 739 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% (29 062 тис. грн.)

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30% (12 822 тис. грн.)

-       на поповнення резервного капіталу – 2% (855 тис. грн.)

  1. 8.Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році, загальною сумою 12 821 593 грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 30.04.2021 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 816,61 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

             4) Визначити строк виплати дивідендів до 17 жовтня 2021 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 10 серпня, 10 вересня та 11 жовтня 2021 року.

             7) Директору Товариства до 15 травня 2021 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

  1. 9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

           Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:     http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad/87-ogoloshennya-pro-provedennya-richnikh-chergovikh-zagalnikh-zboriv-aktsioneriv-2021

 

Основні   показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2020

Попередній

2019

Усього активів

266 106

214 682

Основні засоби (за залишковою вартістю) та нематеріальні активи

117 822

84 090

Довгострокові фінансові інвестиції

0

45

Запаси

70 183

73 374

Сумарна дебіторська заборгованість

48 604

33 002

Гроші   та їх еквіваленти

23 104

15 875

Власний капітал

237 586

201 604

Зареєстрований (статутний/ пайовий) капітал

785

785

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

28 520

13 078

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

42 739

22 254

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 701

15 701

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

2 720,75

1417,36

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

199

200

 

Керуючись   ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

   Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів   (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09.00. до 16.00. перерва з 12.00 до 13.00, за місцезнаходженням Товариства, 1- ий поверх адміністративної будівлі, кабінет ПрАТ «САД», а також у кабінеті юристів за адресою: місто Охтирка, вулиця 8 Березня, буд. 42,   2-ий поверх. Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися   із письмовою заявою на ім’я Товариства.

            В день проведення зборів ознайомитися з документами можливо в місці проведення Зборів. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Сугак Олексій Вікторович, тел. (067) 542-31-33

            Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

            Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним Центральним депозитарієм станом на 02.03.2021 року: загальна кількість акцій Товариства 15701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штука. Кількість голосуючих акцій 15698 (п’ятнадцять тисяч   шістсот дев’яносто вісім ) штук.

 

 

 

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,

Директор ПрАТ «САД» Сугак О.В.