Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Титульний аркуш

 

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

директор

 

 

 

Сугак Олексiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00414701

4. Місцезнаходження: 42763, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Високе, Харкiвська, б. 28

5. Міжміський код, телефон та факс: (05446) 2-30-80, (05446) 4-29-14

6. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2020, протокол загальних зборiв №1

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad/

28.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

                Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

X

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

В Звiтi емiтента не розкрито наступнi таблицi у вiдповiдностi до частини 4 п.8 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акцiонерне товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю) зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi.

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру:            

5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)             ;

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть       

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть    

30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)       

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                           

 

Товариством також не розкрито iнформацiю в таблицях:

3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - Товариство не є засновником (учаником) iнших юридичних осiб;

5. Iнформацiя про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi;

7. Судовi справи емiтента - судових справ Товариство не має;

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв):

2) iнформацiя про посадових осiб емiтента

- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не виплачувались;

3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - засновник та/або учасник емiтента не є його акцiонером та/або учасником на кiнець звiтного перiоду.

4) звiт про корпоративне управлiння:

-              iнформацiя про наглядову раду - iснування наглядової ради не передбачено Статутом Товариства;

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї - протягом звiтного перiоду не вiдбувалось

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру:

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не випускалися;

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не випускалися;

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не випускалися;

6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - придбання власних акцiй Товариством в звiтному роцi не вiдбувалося.

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає;

20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента немає;

21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв протягом звiтного перiоду вiдсутнi;

24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

У вiдповiдностi до вимог рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року (з наступними змiнами та доповненнями) заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн..

26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв - значнi правочини не здiйснювалися

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - акцiонернi або корпоративнi договори не укладалися;

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - такi договори та/або правочини вiдсутнi.

 

Вказанi нижче таблицi не заповнювалися т. я. Товариство не є: фiнансовою установою, не здiйснює страхову дiяльнiсть, не здiйснює дiяльнiсть iнституту спiльного фiнансування, не випускало цiльових облiгацiй, не розмiщувало борговi цiннi папери з забезпеченням випуску

36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iпотечнi облiгацiї не випускалися

37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям -

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року

38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв

41. Основнi вiдомостi про ФОН

42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

45. Правила ФОН

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

                Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Скорочене найменування (за наявності)

                ПрАТ "Сад"

3. Дата проведення державної реєстрації

                18.05.2000

4. Територія (область)

                Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

                785050

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

                0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

                0

8. Середня кількість працівників (осіб)

                210

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

                01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний);

                01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв;

                01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур;

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

                АБ "Укргазбанк" м. Київ, МФО 320478

2) IBAN

                UA653204780000000026006206263

3) поточний рахунок

                UA653204780000000026006206263

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

                АБ "Укргазбанк" м. Київ, МФО 320478

5) IBAN

                UA65320478000000002600

6) поточний рахунок

                UA65320478000000002600

 

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

№ 0501/18/11/РРО/00414701, 26.12.2018

ГУ ДФС в Сумськiй областi

штрафна санкцiя

сплачено 1047,50грн. 09.01.2019 року платiжним дорученням №69

Опис:

х

2

№ 000198/18-28-51-12/00414701, 03.04.2019

ГУ ДФС в Сумськiй областi

штрафна санкцiя

сплачено 1773,57грн. 15.05.2019 року платiжним дорученням №1399

Опис:

х

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного 2019 року змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова числельнiсть працiвникiв Товариства протягом 2019 року склала 206 осiб. Позаштатнi працiвники та працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого дня на пiдприємствi протягом 2019 року вiдсутнi.

Фонд оплати працi за 2019 рiк становив 12054тис.грн., що на 17,76% бiльше вiдповiдного показника за попереднiй 2018 рiк.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднаньо пiдприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть Товариством не ведеться

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходили

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства облiковуютья за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод.

Основнi засоби вiдображено в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.

Нарахування амортизацiї вiдбувається прямолiнiйним методом.

Термiни корисного використання об'єктiв нерухомостi - понад 20 рокiв.

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю.

Первiсна вартiсть запасiв ПрАТ визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартостi.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".

Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний); вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв; вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур.

Дiяльнiсть Товариства - сезонна. Взв'язку з цим можливi значнi коливання цiн на продукцiю.

Експортнi операцiї протягом 2019 року не вiдбувалися.

Основним ринком збуту є - населення (щодо плодiв та ягiд) та зернотрейдери (стосовно зернових культур).

Аналiз питомої ваги виручки кожного виду продукцiї в загальнiй сумi доходу, визначення середньореалiзацiйних цiн - Товариство не проводило.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2019 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 38948тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 6495тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 6449тис.грн.

 

Iнвестицiї вiдбувались за рахунок власних обiгових кощтiв Товариства.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Вартiсть основних засобiв на:

 

- 01.01.2019 року - 92741тис.грн.

 

- 31.12.2019 року - 134816тис. грн.

 

Сума зносу на:

 

- 01.01.2019 року - 40893тис.грн.;

 

- 31.12.2019 року - 50770тис.грн.

 

Протягом 2019 року нараховано 13261тис.грн. амортизацiї.

 

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 37,66%.

 

Станом на 31.12.2019 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:

 

- земельнi дiлянки - по первiснiй вартостi - 823тис.грн. знос 271тис.грн., ступiнь зносу 32,93%;

 

- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 36403тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 7946тис.грн., ступiнь зносу - 21,83%;

 

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 40944тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 16054тис.грн., ступiнь зносу - 39,21%;

 

- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 51912тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 23299тис.грн., ступiнь зносу - 44,88%;

 

- iнструменти, прилади (iнвентар) - по первiснiй вартостi - 3267тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 2216тис.грн., ступiнь зносу - 67,83%;

 

- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1467тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 984тис.грн., ступiнь зносу - 67,08%.

 

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

 

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

 

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20220тис.грн.

 

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

 

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

 

Протягом 2019 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 38948тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 6495тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 6449тис.грн.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх факторiв. Вiйськовий, полiтичний, економiчний стан, змiни в законодавствi - значна залежнiсть.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство забезпечено власними обiговими коштами для поточних потреб та частково для капiталiзацiї.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi, але не виконанi договори станом на 31.12.2019 року - вiдсутнi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство не планує подальше розширення та змiну напрямкiв дiяльностi

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство дослiдженнями та розробками не займається

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

загальнi збори акцiонерiв

акцiонери - фiзичнi особи

у вiдповiдностi до Реєстру

Одноосiбний виконавчий орган

директор

Сугак Олексiй Вiкторович

ревiзор

одноособово

Вакула Iнна Вiкторiвна

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор

Сугак Олексiй Вiкторович

1982

вища

15

ТОВ "Кирикiвське", 34205529, директор

15.04.2017, 3 роки

Опис:

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

 

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

 

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

 

Основними завданнями Директора є:

 

- оперативне керiвництво роботою Товариства;

 

- забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

 

- реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

 

- забезпечення виконання рiшень Зборiв.

 

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

 

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

Повноваження Директор   Товариства:

 

- здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

 

- вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

 

- складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

 

- попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

 

- розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

 

- приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

 

- готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;

 

- затверджує штатний розпис Товариства,

 

- приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

 

- укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

 

- видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

 

- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

 

- призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

 

- призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

 

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

 

- вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

 

- пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

 

- вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

 

- виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

 

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

1.Розмiр виплаченої винагороди

 

У 2019 роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно штатного розкладу в сумi 96,2тис.грн..

 

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

 

15.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ <САД> на пiдставi Статуту Товариства та Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 15.04.2017 року) про обрання директором.

 

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

4. Загальний стаж роботи -

 

15 рокiв

 

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

 

- директор ПрАТ "Сад";

 

- директор ТОВ "Зоря 2014"                ;

 

- директор ТОВ "Кирикiвське";

 

- член наглядової ради ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат"

 

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

 

- директор ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харкiвська, б. 28),

 

- директор ТОВ "Зоря 2014"                (ЄДРПОУ 02137312, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8-го Березня, б. 42),

 

- директор ТОВ "Кирикiвське" (ЄДРПОУ 34205529, 42830, Сумська обл., Великописарiвський район, смт Кирикiвка, вул. Правдинська, б. 1);

 

- член наглядової ради ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат" (ЄДРПОУ 00444010, 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27)

 

7. Паспортнi данi

 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

 

8. Iнформацiя про статус посадової особи

 

Посадова особа не є акцiонером Товариства.

2

ревiзор

Вакула Iнна Вiкторiвна

1980

вища

22

ТОВ "МЕЛБА", 23296977, директор

15.04.2017, 3 роки

Опис:

Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальнi збори обирають ревiзора.

 

Ревiзор обирається на три роки.

 

РЕВIЗОР МАЄ ПРАВО:

 

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

 

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

 

- вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв;

 

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

 

Ревiзор зобов'язаний:

 

- проводити плановi (за результатами фiнансового року) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

 

- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Директору та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки;

 

- доповiдати Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

 

- негайно iнформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

 

- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

 

- вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

 

Ревiзор зобов'язаний:

 

- органiзовувати   перевiрки   фiнансово господарської дiяльностi Товариства;

 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

 

Ревiзор має право бути присутнiми на Зборах.

 

Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках   вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.

 

1. Розмiр виплаченої винагороди

 

У 2019 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась.

 

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

 

15.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ <САД> на пiдставi Статуту Товариства та Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 15.04.2017 року) обрано ревiзором товариства

 

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

4. Загальний стаж роботи

 

22 роки

 

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

 

- ревiзор та економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ПрАТ "Сад",

 

- директор ТОВ "Мелба";

 

- заступник голови ревiзiйної комiсiї   ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат";

 

- голова фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА I.В." ;

 

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

 

- ревiзор та економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харкiвська, б. 28),

 

- директор ТОВ "Мелба" (код ЄДРПОУ 23296977, мiсцезнаходження: 42700, Сумська обл., мiсто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.);

 

- голова фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА I.В." (код ЄДРПОУ 38043758, мiсцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарiвський район, смт Кирикiвка, вулиця Правдинська, будинок 1).

 

7. Паспортнi данi

 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

 

8. Iнформацiя про статус посадової особи

 

Посадова особа є акцiонером Товариства.

3

головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

1965

вища

35

ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат", 00444010, голова ревiзiйної комiсiї

02.09.1995, безстроково

Опис:

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку та податкового облiку, дотримуючись єдиних засад встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", "Податковим Кодексом України" з врахуванням особливостей дiяльностi товариства.

 

Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх операцiй та своєчасне подання статистичної та податкової звiтностi

 

Здiйснює керiвництво бухгалтерiї товариства

 

Здiйснює бухгалтерський облiк статутного фонду товариства, вкладiв його учасникiв та облiк доходiв за цими вкладами.

 

Здiйснює повний облiк коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй пов'язаних з їх рухом.

 

Здiйснює заходи по контролю за достовiрний облiк витрат на виробництво та обiгу, дотримання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї , складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг..

 

Забезпечує точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно з установленими правилами.

 

Забезпечує правильне нарахування й своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень;

 

- перерахування в установленi термiни заборгованостi банкам за позиками;

 

- вiдрахування коштiв до фондiв.

 

Приймає участь у роботi у оформленнi матерiалiв щодо нестач i розкрадання коштiв, матерiальних цiнностей Товариства .

 

Проводить своєчасне iнструктування працiвникiв бухгалтерiї, iнших заiнтересованих працiвникiв Товариства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.

 

Проводить складання достовiрних бухгалтерських звiтiв i балансiв, iншої бухгалтерської звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв.

 

Здiйснює (спiльно з iншими пiдроздiлами i службами) економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку та звiтностi для виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганню втратам i невиробничим витратам.

 

Забезпечує схороннiсть бухгалтерських документiв.

 

Контролює дотримання установлених правил   оформлення приймання й вiдпускання товарно - матерiальних цiнностей

 

Здiйснює контроль

 

-за правильнiстю витрачання фондiв споживання Товариства, дотримання фiнансово-касової дисциплiни;

 

-за дотриманням установлених правил проведення iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, перевiрки розрахункiв i платiжних зобов'язань ;

 

-за стягненням в установленi термiни дебiторської заборгованостi й повернення кредиторської, дотримання платiжної дисциплiни;-за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат

 

Приймає участь у:

 

- розробцi заходiв, спрямованих на запобiгання нестачам i незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового та господарського законодавства;- ведення вiдповiдно до встановлених правил касових операцiй, контроль за дотриманням касової дисциплiни у структурних пiдроздiлах Товариства;

 

- нарахуваннi i виплатi винагород працiвникам Товариства.

 

Контролює виконання колективного договору в частинi, що належить до вiдання Головного бухгалтера.

 

Виконує iншi функцiї i обов'язки, що випливають iз законодавства, iнших нормативних актiв.

 

Проводить виховну роботу в колективi.

 

Веде облiк робочого часу пiдлеглих та надає щомiсяця списки пiдлеглих працiвникiв для заохочення, та своєчасно складає доповiднi про накладення на них стягнень.

 

1.Розмiр виплаченої винагороди

 

У 2019 роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно штатного розкладу в сумi 78,1тис.грн.

 

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

 

Зарахована на посаду головного бухгалтера наказом №1 вiд 02.09.1995р. безстроково.

 

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

4. Загальний стаж роботи

 

35 рокiв

 

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

 

- головний бухгалтер ПрАТ "Сад";

 

- голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат"

 

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

 

голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат" (ЄДРПОУ 00444010,

 

42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27)

 

7. Паспортнi данi

 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

 

8. Iнформацiя про статус посадової особи

 

Посадова особа є акцiонером Товариства.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Директор

Сугак Олексiй Вiкторович

0

0

0

0

ревiзор

Вакула Iнна Вiкторiвна

1 249

7,954907

1 249

0

головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

12

0,076428

12

0

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Товариство створене 28 березня 1995 року на базi плодорозсадницького сiльськогосподарського пiдприємства "Охтирське", яке в свою чергу створене в 1993 роцi в результатi приватизацiї плодорозсадницького радгоспу "Охтирський", який iснував ще в повоєннi часи.

Тип акцiонерного товариства - Приватне акцiонерне товариство.

Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрацiї 18.05.2000 року.

Мiсцезнаходження Товаpиства: 42763, Сумська область Охтирський район, с. Високе, вул. Харкiвська, б.28.

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв. Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний); вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв; вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, що впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат - протягом 2019 року не було.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, здiйснення дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: берегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акцiонерам Товариства завдяки встановленню цiн на продукцiю та послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi Товариства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних господарських операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi у вiдповiдностi до строкiв погашення. Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi Товариства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством України вимоги - у Товариства вiдсутня.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

12.04.2019

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний   рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "САД".

1.             Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.

2.             Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.

3.             Розгляд звiту директора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв на 2019 рiк за результатами його розгляду.

4.             Затвердження звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2018 рiк.

5.             Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та звiту Ревiзора Товариства.

6.             Затвердження рiчного   звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.

7.             Порядок розподiлу прибутку Товариства   за пiдсумками 2018 року.

8.             Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв,   порядку, способу та строку   їх виплати.

9.             Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства "САД". Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту.

10.           Затвердження нових редакцiй внутрiшнiх Положень Товариства: Про загальнi збори акцiонерiв,   Про виконавчий орган (Директора), Про Ревiзора.

11.           Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства "

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:

голова лiчильної комiсiї - Литвин Олена Володимирiвна,

член лiчильної комiсiї   - Сугак Ганна Олександрiвна.

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: "Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства"

СЛУХАЛИ: Акцiонера ПрАТ "САД" Сугака В. В.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати головою   зборiв     Сугака Олексiя Вiкторовича, обрати секретарем зборiв Соболєва Iвана Васильовича.

3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: "Розгляд звiту директора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв на 2019 за результатами його розгляду"

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Затвердити звiт директора ПрАТ "САД" за 2018 рiк та запропонованi директором заходи.

4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: "Затвердження звiту та висновкiв   ревiзора Товариства за 2018 рiк."

СЛУХАЛИ: Представника Ревiзора ПрАТ "САД" Омельченко Тетяну Петрiвну.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Затвердити звiт та висновки Ревiзора товариства за 2018 рiк.

5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та звiту Ревiзора Товариства.

СЛУХАЛИ:   Слухали   акцiонера Сугак В.В.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Визнати роботу Директора та Ревiзора   Товариства задовiльною.  

6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:     "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк."

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ "САД" Логвиненко Людмилу Iванiвну.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт емiтента та баланс Товариства за 2018 рiк.

7. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: "Порядок розподiлу   прибутку Товариства   за пiдсумками 2018 року."

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Розподiлити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2018 року наступним чином: -     на розвиток виробництва - 80%

-              на поповнення резервного капiталу - 2%

-              на виплату дивiдендiв акцiонерам -18%

8. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: "Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв,   порядку, способу та строку   їх виплати"

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

1) Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства з чистого прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, загальною сумою 2812120,00 грн.

2) Визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 30.04.2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Українi.

3) Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi   iз розрахунку 179.10 грн. на одну просту iменну акцiю ПрАТ "САД".        

4) Визначити строк виплати дивiдендiв до 12 жовтня 2019 р.

5) Визначити спосiб виплати дивiдендiв: грошовими коштами безпосередньо акцiонерам. Виплата дивiдендiв власникам акцiй буде вiдбуватися пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй, а умови виплати дивiдендiв (зокрема щодо строкiв, способу та суми дивiдендiв) однаковi для всiх акцiонерiв.

6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивiдендiв здiйснюється трьома частинами пропорцiйно всiм акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв у такi дати: 10 серпня, 10 вересня та 10 жовтня 2019 року.

7) Директору Товариства до 15 травня 2019 письмово повiдомити кожного акцiонера про дати, розмiр, порядок та строк   виплати дивiдендiв.

9. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9:  Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства "САД". Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту.

СЛУХАЛИ: директора     Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ   РIШЕННЯ: Внести змiни до   положень Статуту з метою приведення їх у вiдповiднiсть до змiн в ЗУ "Про акцiонернi товариства" та затвердити   Статут приватного акцiонерного товариства "САД" (викладено у новiй редакцiї). Уповноважити голову     та секретаря зборiв   пiдписати Статут Товариства.

10. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10: Затвердження нових редакцiй внутрiшнiх Положень Товариства: Про загальнi збори акцiонерiв,     Про виконавчий орган (Директора), Про Ревiзора.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх   Положення ПрАТ "САД": Про загальнi збори акцiонерiв,   Про виконавчий орган (Директора), Про Ревiзора.

11. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11: "Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв."

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Попередньо надати згоду на вчинення   приватним акцiонерним товариством "САД", протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, значних правочинiв та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна,   але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається (купується), буде дорiвнювати або перевищувати 20 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

           2)   надання та отримання поворотної   безвiдсоткової фiнансової допомоги   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень.

           3)   отримання фiнансової позики (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв.

         4)   укладання договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй,

         5) виступ поручителем зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв

           При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мiльйонiв) грн.       

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексiю Вiкторовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв направлених на змiцнення матерiально-технiчного забезпечення Товариства та збiльшення його конкурентоздатностi, щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, , в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається, буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

           Надати право пiдпису кредитних договорiв, договорiв забезпечення (iпотеки, поруки), iнших договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з їх оформленням, директору ПрАТ "САД" Сугаку Олексiю Вiкторовичу.

Всi питання порядку денного розглянутi, рiшення прийнятi одноголосно.

 
         

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

позачерговi збори не скликалися

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

позачерговi збори не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

черговi збори проведенi

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

позачерговi збори не скликалися

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

наглядова рада вiдсутня

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

наглядова рада вiдсутня

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

наглядова рада вiдсутня

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

наглядова рада вiдсутня

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

нагядова рада вiдсутня

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

нагядова рада вiдсутня

       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

нагядова рада вiдсутня

       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

одноособовий - директор

У вiдповiдностi до наданих повноважень

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

Основними завданнями Директора є:

- оперативне керiвництво роботою Товариства;

- забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

- реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

- забезпечення виконання рiшень Зборiв.

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор   Товариства:

- здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

- вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

- складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

- попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

- розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

- приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

- готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та;

- затверджує штатний розпис Товариства,

- приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

- укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

- видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

- призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

- призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

- вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

- пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

- вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

- виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здiйснює дiяльнiсть в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2019 року директором приймались рiшення щодо здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, кадровi i органiзацiйнi питання, якi оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та iншими документами.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцiнка роботи директора загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2020 року визнана задовiльною.

 

Примітки

х

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.

 

Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Сугак Вiктор Васильович

х

91,045156

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

15 701

3

Власники акцiй не уклали договори з депозитарною устанровою на обслуговування рахункiв цiнних паперiв.

13.04.2016

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Виконавчий орган Товариства є одноосiбний - Директор.

 

Директором   Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є Ревiзором Товариства

 

Директором не можуть обиратися :

 

1) юридичнi особи;

 

2) особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi;

 

3)   Ревiзор Товариства;

 

4) iншi особи, обмеження щодо членства яких у виконавчому органi встановлено законом;

 

5) особи, щодо яких є рiшення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом дiяльностi;

 

6) особи, якi мають непогашену судимiсть за кримiнальнi злочини, злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини.

 

Директор   Товариства обирається   Загальними зборами Товариства   на невизначений термiн (до переобрання).

 

Обрання Директора проводиться шляхом кумулятивного голосування. Обирається кандидатура, яка набрала просту бiльшiсть голосiв.

 

Пропозицiя акцiонера щодо кандидатури Директора Товариства повинна мiстити:

 

ПIБ акцiонера Товариства, котрий її вносить;

 

Прiзвище, iм'я, по-батьковi та дату народження кандидата;

 

Iнформацiю про освiту кандидата (назву навчального закладу, дату закiнчення, здобуту спецiальнiсть);

 

Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 рокiв;

 

Вiдповiднiсть кандидата вимогам цього Положення;

 

Вiдомостi про вiдсутнiсть рiшення суду щодо заборони кандидату займатися певними видами дiяльностi;

 

Вiдомостi про вiдсутнiсть непогашеної судимостi кандидата.

 

Пропозицiя повинна бути пiдписана акцiонером, який її подає.

 

У разi, якщо Директор   припиняє свою дiяльнiсть з будь - яких вiдомих або не вiдомих причин, окрiм вiдпустки, вiдрядження та перебування на лiкарняному, обрання нового Директора , або призначення виконуючого обов'язки до моменту обрання нового Директора вiдбувається вiдповiдно до Статуту Товариства.

 

Директор   Товариства обирається на невизначений термiн до переобрання за власним бажанням або на вимогу Зборiв Товариства.

 

Впродовж 3 днiв з дати обрання, з Директором укладається Контракт у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання контракту, тощо. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами Товариства.

 

У разi виявлення фактiв грубого порушення Директором чинного законодавства або Статуту Товариства, Збори Товариства можуть прийняти рiшення про вiдсторонення   Директора вiд здiйснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження   Директора до вияснення обставин порушення.

 

 

 

Ревiзор Товариства обирається Зборами термiном на 5 рокiв , з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.

 

Ревiзором не можуть бути:

 

   1) особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi;

 

   2) Директор   Товариства;

 

   3) корпоративний секретар Товариства (у разi його наявностi в Товариствi) ;

 

   4) члени Лiчильної комiсiї Товариства;

 

   5) члени iнших органiв Товариства;

 

   6) iншi особи, обмеження щодо яких встановлено законом;

 

   7) особи, яким заборонено займатися цим видом дiяльностi;

 

   8) особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини

 

   9) особи, якi не вiдповiдають вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рiшенням Загальних Зборiв.

 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзора мають лише акцiонери. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру.

 

Пропозицiя акцiонера Товариства, щодо кандидатури на   посаду   Ревiзора   вноситься не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв;

 

Виконавчий орган, а в разi скликання позачергових   Зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонери, якi цього вимагають, приймають рiшення про включення пропозицiї щодо кандидатури на посаду Ревiзора     Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення Зборiв.   Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку   денного Зборiв надсилається Директором акцiонеру протягом трьох днiв з моменту його прийняття

 

Пропозицiя акцiонера повинна мiстити

 

1) прiзвище, iм'я та по батьковi (найменування) акцiонера, що її вносить;

 

2) вiдомостi про кiлькiсть, тип належних йому акцiй;

 

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

 

4) прiзвище, iм'я, по батьковi та дату народження кандидата;

 

5) зазначення кiлькостi, типу акцiй Товариства, що належать кандидату;

 

6) iнформацiю про освiту кандидата (назву навчального закладу, дату закiнчення, здобуту спецiальнiсть);

 

7) мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 3 рокiв;

 

8) вiдсутнiсть обставин, якi передбаченi в пп. 1 - 9. п. 2.2.цього Положення;

 

9) згоду кандидата на обрання його   Ревiзором Товариства.

 

Наявнiсть (вiдсутнiсть) фактiв, зазначених у пропозицiї акцiонера, повинна бути у письмовiй формi пiдтверджена особою, кандидатура якої висувається.

 

Пропозицiя повинна бути пiдписана кожним акцiонером (його представником). У разi пiдписання пропозицiї представником акцiонера до пропозицiї додається довiренiсть (копiя довiреностi, засвiдчена у встановленому порядку), що мiстить вiдомостi, передбаченi чинним законодавством.

 

Рiшення про включення або вiдмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах   Ревiзора Товариства приймається дiючою Директором протягом 3 днiв пiсля закiнчення строку подання пропозицiй акцiонерiв про висування кандидатiв для обрання до складу Ревiзора: за 4 днi до дня проведення Зборiв.

 

Рiшення про вiдмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах   Ревiзора Товариства може бути прийняте органiзатором загальних зборiв акцiонерiв тiльки у разi:

 

-   недотримання акцiонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення

 

-   неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;

 

- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду   Ревiзора, вiдповiдає хоча б однiй з ознак, передбачених пп. 1 - 9 п. 2.2. цього Положення.

 

У випадку, якщо кандидат на посаду   Ревiзора є акцiонером, то наявнiсть права власностi на акцiї (акцiю) Товариства в такого кандидата має бути перевiрена Директором згiдно з реєстром   власникiв цiнних паперiв.

 

Директор не пiзнiше як за 4 днi до проведення загальних зборiв повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним пiдписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду   Ревiзора Товариства, повiдомлення, яке має мiстити iнформацiю про:

 

-              орган Товариства, до якого висувається особа;

 

-              те, хто внiс пропозицiю про висунення його кандидатури i якою кiлькiстю голосiв володiють акцiонери, якi висунули його кандидатуру.

 

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Ревiзора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Товариство.

 

Голосування пiд час Обрання   Ревiзора     вiдбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який мiстить перелiк всiх кандидатiв на посаду Ревiзора. Акцiонер вправi вiддати усi свої голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.

 

На посаду Ревiзора обирається той   кандидат , хто набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв. У випадку, якщо є кандидати, якi набрали таку ж кiлькiсть голосiв,   обрання Ревiзора продовжується наступним чином:

 

"              Якщо два чи бiльше кандидатiв, що набрали однакову кiлькiсть голосiв, є кандидатами, запропонованими одним акцiонером (однiєю групою акцiонерiв), такий акцiонер (група акцiонерiв) повиннi повiдомити Збори, хто саме з-помiж його (їх) стане Ревiзором;

 

"              Якщо два чи бiльше кандидатiв, що набрали однакову кiлькiсть голосiв, є кандидатами, запропонованими рiзними акцiонерами (але не однiєю групою акцiонерiв), Ревiзором стає кандидатура акцiонера власника бiльшої кiлькостi голосiв у Товариствi.

 

Ревiзор   є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства.

 

Завдання Ревiзора полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок

 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

 

Ревiзор доповiдає про результати проведених нею перевiрок Зборам.

 

Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

 

Ревiзор обирається строком на 5 (п'ять) рокiв.

 

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який   Ревiзор, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рiшення про обрання або переобрання Ревiзора, його повноваження   продовжуються до моменту прийняття Зборами рiшення про обрання або переобрання Ревiзора.

 

Одна й та сама особа може переобиратися   Ревiзором необмежену кiлькiсть разiв.

 

Товариство укладає безоплатну цивiльно-правову угоду з членами Ревiзора, у якiй передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн,   пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Договiр вiд iменi товариства пiдписує Директор Товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА.

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

Основними завданнями Директора є:

"              оперативне керiвництво роботою Товариства;

"              забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

"              реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

"              забезпечення виконання рiшень Зборiв.

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор   Товариства:

"              здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

"              вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

"              складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

"              попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

"              розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

"              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

"              готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та;

"              затверджує штатний розпис Товариства,

"              приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

"              укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

"              видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

"              проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

"              призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

"              призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

"              розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

"              вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

"              пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

"              вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

"              виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

"              керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

РЕВIЗОР МАЄ ПРАВО:

-              отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

-              отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

-              вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв;

-              вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Ревiзор зобов'язаний:

-              проводити плановi (за результатами фiнансового року) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-              своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Директору та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки;

-              доповiдати Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

-              негайно iнформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

-              здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

-              вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

-              Ревiзор зобов'язаний:

-              органiзовувати   перевiрки   фiнансово господарської дiяльностi Товариства;

-              дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

Ревiзор має право бути присутнiми на Зборах.

Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках   вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

На дату розкриття Товариством рiчної iнформацiї - для пiдтвердження iнформацiї, що мiститься у звiтi керiвництва для затвердження Звiту Керiвництва (Звiт про управлiння), Товариство залучило фахового незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторську фiрму):

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МРIЯ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ: 38724570.

Включено в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №4808.

Мiсцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення пiдтвердження звiту керiвництва (звiту про управлiння):

Перевiрку Звiту керiвництва за 2019 рiк ПрАТ "Сад" проведено згiдно з Договором про надання аудиторських послуг. Перiод, яким охоплено проведення пiдтвердження звiту керiвництва (звiту про управлiння) 01.01.2019р. - 31.12.2019р. Мiсце проведення: 42763, Сумська обл. Охтирський район, вул. Харкiвська, б.28. Директор ТОВ "АФ "МРIЯ-АУДИТ" Потапенко Н.

Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2019 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприємства. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.

Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480. Iнша iнформацiя складається iз iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю. Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери). Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:

- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,

- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,

- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства,

- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,

- повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року.

Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме:

- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "МРIЯ-АУДИТ", номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №4808,

Мiсцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18.

Директор ТОВ "АФ "МРIЯ-АУДИТ" Потапенко Н.

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

х

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Сугак Вiктор Васильович

14 295

91,045156

14 295

0

Вакула Iнна Вiкторiвна

1 249

7,9549

1 249

0

Усього

15 544

99,000056

15 544

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста бездокументарна iменна

15 701

50,00

Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивiдендiв. Право на отримання дивiдендiв мають особи, якi є акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або його вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, висновки та рiшення Ревiзiйної комiсiї, протоколи зборiв (засiдань) органiв управлiння (у т.ч. загальних зборiв, наглядової ради). Порядок надання зазначеної iнформацiї затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальнi збори Товариства. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй Товариства у процесi їх приватного розмiщення.

На бiржовий ринок акцiї Товариства для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску Товариство не здiйснювало. Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включенн

Примітки:

Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 15701 штуку простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 785050,00грн.

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

19/18/1/10

Сумське ТУ ДКЦПФР

UA4000081301

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

50

15 701

785 050

100

Опис

Протягом року операцiй з акцiями ПрАТ "Сад" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалось. Акцiї в лiстингу (делiстингу) на фондових бiржах не перебували, додаткової емiсiї протягом звiтного 2019 року не було.

 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

23.07.2010

19/18/1/10

UA4000081301

15 701

50

15 698

3

0

Опис:

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено 3 штуки - власники акцiй не уклали договори з депозитарною установою на обслуговування.

Передача прав за голосуючими акцiями - вiдсутня

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

6 676 222,2

0

2 811 582,47

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

425,21

0

179,1

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

3 541 345,99

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

18.04.2020

 

30.04.2019

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

28.04.2020

 

12.04.2019

 

Спосіб виплати дивідендів

грошовими коштами безпосередньо акцiонерам

х

грошовими коштами безпосередньо акцiонерам

х

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

27.02.2019, 429 342,91

 

30.05.2019, 295 216,15

 

02.07.2019, 50 000

 

03.07.2019, 50 000

 

04.07.2019, 50 000

 

05.07.2019, 50 000

 

13.09.2019, 500 000

 

08.11.2019, 400 000

 

15.11.2019, 300 000

 

09.12.2019, 400 000

 

13.12.2019, 124 898,81

 

16.12.2019, 100 000

 

16.12.2019, 491 888,12

 

24.12.2019, 300 000

 

Опис

нарахування дивiдендiв за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi проведено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 18.04.2020 року).

           

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

51 848

84 046

0

0

51 848

84 046

будівлі та споруди

14 612

28 457

0

0

14 612

28 457

машини та обладнання

17 256

24 890

0

0

17 256

24 890

транспортні засоби

17 235

28 613

0

0

17 235

28 613

земельні ділянки

591

552

0

0

591

552

інші

2 154

1 534

0

0

2 154

1 534

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

51 848

84 046

0

0

51 848

84 046

Опис

Вартiсть основних засобiв на:

 

- 01.01.2019 року - 92741тис.грн.

 

- 31.12.2019 року - 134816тис. грн.

 

Сума зносу на:

 

- 01.01.2019 року - 40893тис.грн.;

 

- 31.12.2019 року - 50770тис.грн.

 

Протягом 2019 року нараховано 13261тис.грн. амортизацiї.

 

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 37,66%.

 

Станом на 31.12.2019 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:

 

- земельнi дiлянки - по первiснiй вартостi - 823тис.грн. знос 271тис.грн., ступiнь зносу 32,93%;

 

- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 36403тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 7946тис.грн., ступiнь зносу - 21,83%;

 

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 40944тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 16054тис.грн., ступiнь зносу - 39,21%;

 

- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 51912тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 23299тис.грн., ступiнь зносу - 44,88%;

 

- iнструменти, прилади (iнвентар) - по первiснiй вартостi - 3267тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 2216тис.грн., ступiнь зносу - 67,83%;

 

- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1467тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 984тис.грн., ступiнь зносу - 67,08%.

 

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

 

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

 

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20220тис.грн.

 

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

 

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

 

Протягом 2019 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 38948тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 6495тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 6449тис.грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

201 604

182 303

Статутний капітал (тис.грн)

785

785

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

785

785

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 200819 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 200819 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1 856

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

3 900

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

7 322

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

13 078

X

X

Опис

До складу iншої кредиторської заборгованостi включено:

 

- заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 1350тис.грн.;

 

- за розрахунками з оплати працi - 45тис.грн.;

 

- з учасниками - 2649тис.грн.;

 

- за авансами отриманими - 601тис.грн.;

 

- iнша - 2677тис.грн.

 

кредиторськоi заборгованостi з минулими термiнами позовної давностi не облiковується

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.05.2008

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

депозитарiй

Опис

х

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

23697280

Місцезнаходження

03087, х, Київська обл., х р-н, м. Кихв, Єреванська, б.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263236

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 494-46-50

Факс

(044) 494-46-50

Вид діяльності

ведення рахункiв власникiв ЦП

Опис

х

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрсас "Мрiя-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

38724570

Місцезнаходження

40004, х, Сумська обл., х р-н, м. Суми, п-т Т.Г. Шевченка б.11 оф.18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4808

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(0542) 775-435

Факс

(0542) 775-435

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

х

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12.04.2019

Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "САД", що вiдбулися 12.04.2019 року (Протокол № 1 вiд 12.04.2019 р.)

300 000

197 439

151,95

Характер правочинiв:

1) правочини щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається (купується), буде дорiвнювати або перевищувати 20 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

2)   надання та отримання поворотної   безвiдсоткової фiнансової допомоги   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень.

3)   отримання фiнансової позики (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв.

4)   укладання договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй,

5) виступ   поручителем зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства,   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв

При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мiльйонiв) грн.    

15.04.2019

http://sad.okhtyrka.net

Опис:

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "САД", що вiдбулися 12.04.2019 року (Протокол № 1 вiд 12.04.2019 р.) прийнято наступне рiшення :

Попередньо надати згоду на вчинення   приватним акцiонерним товариством "САД", протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, значних правочинiв та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексiю Вiкторовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв направлених на змiцнення матерiально-технiчного забезпечення Товариства та збiльшення його конкурентоздатностi, щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна,   в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається, буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Надати право пiдпису кредитних договорiв, договорiв забезпечення (iпотеки, поруки), iнших договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з їх оформленням, директору ПрАТ "САД" Сугаку Олексiю Вiкторовичу.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi склала 197 439 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 151,95 %.

Загальна   кiлькiсть голосуючих акцiй   Товариства 15698 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 15698 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 15698 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0.

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

Територія

Сумська область, с.Високе

за КОАТУУ

5920381201

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників: 206

Адреса, телефон: 42763 с. Високе, Харкiвська, б. 28, (05446) 2-30-80

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

39

44

   первісна вартість

1001

55

62

   накопичена амортизація

1002

( 16 )

( 18 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

24 902

6 495

Основні засоби

1010

51 848

84 046

   первісна вартість

1011

92 741

134 816

   знос

1012

( 40 893 )

( 50 770 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

   первісна вартість

1016

0

0

   знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

385

150

   первісна вартість

1021

3 122

3 249

   накопичена амортизація

1022

( 2 737 )

( 3 099 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

45

0

   інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

77 219

90 735

   II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

77 803

73 374

Виробничі запаси

1101

23 907

27 274

Незавершене виробництво

1102

10 398

5 133

Готова продукція

1103

43 497

40 966

Товари

1104

1

1

Поточні біологічні активи

1110

991

918

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

18 490

16 527

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

483

530

   з бюджетом

1135

0

0

   у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

   з нарахованих доходів

1140

0

0

   із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9 559

16 520

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

12 513

15 875

Готівка

1166

57

72

Рахунки в банках

1167

12 456

15 803

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

   резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

   резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

   резервах незароблених премій

1183

0

0

   інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

381

203

Усього за розділом II

1195

120 220

123 947

   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

197 439

214 682

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

785

785

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19 737

19 737

Додатковий капітал

1410

145 456

157 910

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

19 737

19 737

Резервний капітал

1415

702

918

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

15 623

22 254

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

182 303

201 604

   II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

   резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

   резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

   резерв незароблених премій

1533

0

0

   інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

   IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

   товари, роботи, послуги

1615

1 183

1 350

   розрахунками з бюджетом

1620

684

1 856

   у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

   розрахунками зі страхування

1625

4

0

   розрахунками з оплати праці

1630

399

45

   одержаними авансами

1635

1 987

601

   розрахунками з учасниками

1640

3 379

2 649

   із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

   страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7 500

6 577

Усього за розділом IІІ

1695

15 136

13 078

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

197 439

214 682

Примітки: Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства облiковуютья за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод.

Основнi засоби вiдображено в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.

Нарахування амортизацiї вiдбувається прямолiнiйним методом.

Термiни корисного використання об'єктiв нерухомостi - понад 20 рокiв.

Переоцiнка протягом року не проводилась.

Основнi засоби на значнi суми не вибували.

Первiсна вартiсть основних засобiв на:

- 01.01.2019 року - 92741тис.грн.

- 31.12.2019 року - 134816тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2019 року - 40893тис.грн.;

- 31.12.2019 року - 50770тис.грн.

Протягом 2019 року нараховано 13261тис.грн. амортизацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 37,66%.

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20220тис.грн.

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

Протягом 2019 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 38948тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 6496тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 6449тис.грн.

Залишок грошових коштiв на 31.12.2019 становить 15875тис.грн. в т.ч.: готiвка - 72тис.грн., на рахунках в банках - 15803тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року на балансi пiдприємства облiковується 45тис.грн. фiнансових iнвестицiй - в статутному капiталi iнших пiдприємств - ДП "Мелба". Данi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю.

Кредиторськоi та дебiторської заборгованостi з минулими термiнами позовної давностi немає.

Первiсна вартiсть запасiв ПрАТ визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартостi.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".

Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6.

 

Керівник                                                Сугак Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                                             Логвиненко Людмила Iванiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

117 052

95 829

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 92 069 )

( 76 724 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

   прибуток

2090

24 983

19 105

   збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи