ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 27.03.2024 р.

Кваліфікований електронний підпис на документі (керівник або уповноважена особа)

Інформація у машиночитальному форматі

Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (керівник або уповноважена особа)

ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 27.03.2024 р.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
27.03.2024
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за
такими цінними паперами (далі - Положення)
Директор Сугак О.В.
(посада)
(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду
операцій з нерухомістю емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Сад"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Сумська 42763 с.Високе Харківська, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної
особи
00414701
5. Міжміський код та номер телефону +380675423126
6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв’язку
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить
діяльність з оприлюднення
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).
8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).
II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента
http://sad.okhtyrka.net/dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia 27.03.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.03.2024

300 000 ,00

436  283

 68,8

           Річні загальні збори акціонерів  ПрАТ «САД» (Товариство), які відбулися 26 березня 2024 року (Протокол №  2  від 26.03.2024 року)   шляхом очного голосування  у порядку визначеному статтею 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступне  рішення:

           Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним  товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.         

            Характер правочинiв: 1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання  та отримання  поворотної  безвідсоткової фінансової допомоги  на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3)  отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

          4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років,  для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ  поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста  мільйонів) грн.        

           Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених  на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

         Надати  право підпису кредитних договорів,  договорів  забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

 

  Вартість активів за даними останньої річної звітності  436 283 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів  за даними останньої річної фінансової звітності  68,8 %

       Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 15 698 шт., кількість    голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних загальних зборах 15 698  шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували за це рішення: «за» - 15 698  шт.,  «проти» - 0 шт.