ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента 27.03.2024 р.

Кваліфікований електронний підпис на документі (керівник або уповноважена особа)

Інформація у машиночитальному форматі

Кваліфікований електронний підпис на інформації у машиночитальному форматі (керівник або уповноважена особа)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента 27.03.2024 р.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
27.03.2024
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
2
(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за
такими цінними паперами (далі - Положення)
Директор Сугак О.В.
(посада)
(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду
операцій з нерухомістю емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Сад"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Сумська 42763 с.Високе Харківська, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної
особи
00414701
5. Міжміський код та номер телефону +380675423126
6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв’язку
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить
діяльність з оприлюднення
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).
8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).
II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента
http://sad.okhtyrka.net/dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia 27.03.2024
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента-1

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада-2

Ім’я особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

26.03.2024

Припинено повноваження

Ревізора

Вакула Інна

Вікторівна

7,95  %  

 

Річні загальні збори акціонерів  ПрАТ «САД» (Товариство), які відбулися 26 березня 2024 року (Протокол №  2  від 26.03.2024 року) шляхом очного голосування  у порядку визначеному статтею 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступне рішення: припинити повноваження Ревізора Вакули Інни Вікторівни.   Повноваження  Ревізора припинено   у зв’язку з відсутністю цієї посади в затвердженому  Статуті  Товариства, викладеному в новій редакції. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.    На посаді ревізора Товариства перебуває  з 19.04.2014.    Посадова особа  володіє часткою в статутному капіталі  Товариства у розмірі 7,95  % відсотків.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини немає. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.