ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про виплату дивідендів 27.03.2024 р.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)
27.03.2024
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за
такими цінними паперами (далі - Положення)
Директор Сугак О.В.
(посада)
(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)
Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду
операцій з нерухомістю емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Сад"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Сумська 42763 с.Високе Харківська, 28
4. Ідентифікаційний код юридичної
особи
00414701
5. Міжміський код та номер телефону +380675423126
6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв’язку
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить
діяльність з оприлюднення
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).
8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).
II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації
Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента
http://sad.okhtyrka.net/dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia 27.03.2024
(URL-адреса вебсайту)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.

Розмір дивідендів на одну акцію, грн.

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

626.03.2024

10 025 000,00

638,50

до 26.09.2024

безпосередньо акціонерам

        Річні загальні збори акціонерів  ПрАТ «САД» (Товариство), які відбулися 26 березня 2024 року (Протокол №  2  від 26.03.2024 року)   шляхом очного голосування  у порядку визначеному статтею 59 ЗУ «Про акціонерні товариства», у яких брали участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, прийняли наступне  рішення

1)  Виплатити дивіденди  акціонерам Товариства з чистого  прибутку за результатами діяльності Товариства у 2023 році, загальною сумою 10 025 тис. грн.

2)  Визначити дату складення  переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 09.04.2024 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті  із розрахунку 638,50 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

4)  Визначити загальний строк виплати дивідендів до 26 вересня 2024 р.

5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів)  однакові для всіх акціонерів.

6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частками  пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів   у такі строки до 26 липня,  до 26 серпня, до 26 вересня 2024 року.

7)  Директору Товариства до 05 квітня 2024 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.