ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САД»

(код ЄДРПОУ 00414701, адреса місцезнаходження: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28)

 

Дата проведення Загальних зборів: 20.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 23.12.2022 р.

          ПрАТ «САД» є емітентом 15 701 (п’ятнадцяти тисяч сімсот однієї ) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 50,00 (п’ятдесят гривень 00 копійок) кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є (п’ять) акціонерів.

             Відповідно до Переліку акціонерів станом на 14.12.2022 року загальна кількість голосуючих акцій становить 15 698 (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім) штук, власниками яких згідно Переліку є 5 (п’ять) акціонерів.

             На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, яким належать 15 544 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок чотири) штуки голосуючих акцій, що складає 99,02 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

            Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Литвин О.В., член комісії:   - Кашуба Н.А., визначено наступні результати голосування.

 

з/п

Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного

питання порядку денного.

1

Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

2

Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік,

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

3

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.


ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

4

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

5

Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

6

Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку   їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди   акціонерам Товариства з чистого   прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

7

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним   товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

3)   отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

5) виступ   поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

       При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста   мільйонів) грн.    

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених   на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

 

ЗА

15 544

ПРОТИ

0

УТРИМАВСЯ

0

Не брали участі у голосуванні

0

Визнано недійсними

0

         

 

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

 

Голова лічильної комісії       _______________________Литвин О.В.

 

Член лічильної комісії          ______________________Кашуба Н.А.