ПРОТОКОЛ №1

 

річних дистанційних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САД»

 

(ідентифікаційний код 00414701, далі – Товариство)

 

Сумська область, Охтирський р-н,

село Високе, вул. Харківська, будинок 28                                                          26 грудня 2022 р.

 

           Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі –Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів - 20.12.2022 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного - 09.12.2022 року

Дата закінчення голосування акціонерів 20.12.2022 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.12.2022 року.

           Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 14.12.2022 року, становить 5 (п’ять) осіб, яким належить 15 701 (п’ятнадцяти тисяч сімсот одна ) штука простих іменних акцій, в тому числі    15 698 (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

           Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 15 544 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,02 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,02 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

 

Згідно з Наказом директора від 04.11.2022 року:

1) Головою загальних зборів обраний Сугак Олексій Вікторович, секретарем загальних зборів – Логвиненко Людмила Іванівна.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Литвин Олена Володимирівна, член комісії – Кашуба Наталія Анатоліївна.

       3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних

      зборів – Жилава Оксана Михайлівна.

 

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було     здійснено   через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства http://sad.okhtyrka.net :

1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

09 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 20 грудня 2022 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "САД". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

     Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

2. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

       Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування, який містив всі питання порядку денного та проекти рішень з кожного з питань.

 

       Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

 

  1. 1.З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

 

  1. 2.З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

 

  1. 3.З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

 

  1. 4.З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

 

  1. 5.З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-   на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-   на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

 

 

  1. 6.З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

       4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

 

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

          4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

Підсумки голосування: "ЗА" – 15 544 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

          

           Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного.

 

 

 

 

           Голова загальних зборів                     ______________________ Сугак О. В.

                                                                                   (підпис)

 

           Секретар загальних зборів                _______________________ Логвиненко Л. І.

                                                                                   (підпис)