Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Титульний аркуш

 

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

директор

 

 

 

Сугак Олексiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00414701

4. Місцезнаходження: 42763, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Високе, Харкiвська, б. 28

5. Міжміський код, телефон та факс: (067) 5423133, (067) 5423133

6. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2021, рiшення загальних зборiв акцiонерiв протокол №1 вiд 17.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

                Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

В Звiтi емiтента не розкрито наступнi таблицi у вiдповiдностi до частини 4 п.8 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акцiонерне товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю) зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi.

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру:   

5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) ;

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть   

30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)               

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                          

 

Товариством також не розкрито iнформацiю в таблицях:

3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - Товариство не є засновником (учаником) iнших юридичних осiб;

5. Iнформацiя про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi;

7. Судовi справи емiтента - судових справ Товариство не має;

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв):

2) iнформацiя про посадових осiб емiтента

- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не виплачувались;

3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - засновник та/або учасник емiтента не є його акцiонером та/або учасником на кiнець звiтного перiоду.

4) звiт про корпоративне управлiння:

-               iнформацiя про наглядову раду - iснування наглядової ради не передбачено Статутом Товариства;

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї - протягом звiтного перiоду не вiдбувалось

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру:

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не випускалися;

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не випускалися;

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не випускалися;

6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - придбання власних акцiй Товариством в звiтному роцi не вiдбувалося.

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає;

20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента немає;

21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв протягом звiтного перiоду вiдсутнi;

24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

У вiдповiдностi до вимог рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року (з наступними змiнами та доповненнями) заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн..

26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв - значнi правочини не здiйснювалися

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - акцiонернi або корпоративнi договори не укладалися;

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - такi договори та/або правочини вiдсутнi.

 

Вказанi нижче таблицi не заповнювалися т. я. Товариство не є: фiнансовою установою, не здiйснює страхову дiяльнiсть, не здiйснює дiяльнiсть iнституту спiльного фiнансування, не випускало цiльових облiгацiй, не розмiщувало борговi цiннi папери з забезпеченням випуску

36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iпотечнi облiгацiї не випускалися

37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям -

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року

38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв

41. Основнi вiдомостi про ФОН

42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

45. Правила ФОН

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

                Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Скорочене найменування (за наявності)

                ПрАТ "Сад"

3. Дата проведення державної реєстрації

                18.05.2000

4. Територія (область)

                Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

                785050

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

                0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

                0

8. Середня кількість працівників (осіб)

                199

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

                01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний);

                01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв;

                01.19 - Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур;

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

                АБ "Укргазбанк" м. Київ, МФО 320478

2) IBAN

                UA653204780000000026006206263

3) поточний рахунок

                UA653204780000000026006206263

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

                АБ "Укргазбанк" м. Київ, МФО 320478

5) IBAN

                UA65320478000000002600

6) поточний рахунок

                UA65320478000000002600

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного 2020 року змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Середньооблiкова числельнiсть працiвникiв Товариства протягом 2020 року склала 199 осiб. Позаштатнi працiвники та працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого дня на пiдприємствi протягом 2020 року вiдсутнi.

Фонд оплати працi за 2020 рiк становив 13414тис.грн., що на 10,14% бiльше вiдповiдного показника за попереднiй 2019 рiк.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднаньо пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності.

Спiльна дiяльнiсть Товариством не ведеться.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходили

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства облiковуютья за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод.

Основнi засоби вiдображено в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.

Нарахування амортизацiї вiдбувається прямолiнiйним методом.

Термiни корисного використання об'єктiв нерухомостi - понад 20 рокiв.

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю.

Первiсна вартiсть запасiв ПрАТ визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартостi.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".

Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.

Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний); вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв; вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур.

Дiяльнiсть Товариства - сезонна. Взв'язку з цим можливi значнi коливання цiн на продукцiю.

Експортнi операцiї протягом 2020 року склали 10565тис.грн., що становить 5,18% вiд загального обсягу продажу.

Основним ринком збуту є - населення (щодо плодiв та ягiд), зернотрейдери (стосовно зернових культур).

Аналiз питомої ваги виручки кожного виду продукцiї в загальнiй сумi доходу, визначення середньореалiзацiйних цiн - Товариство не проводило.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Протягом 2020року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 55087тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 3950тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 3873тис.грн.

Iнвестицiї вiдбувались за рахунок власних обiгових кощтiв Товариства.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Первiсна вартiсть основних засобiв на:

- 01.01.2020 року - 134816тис.грн.

- 31.12.2020 року - 186137тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2020 року - 50770тис.грн.;

- 31.12.2020 року - 68350тис.грн.

Протягом 2020 року нараховано 21097тис.грн. амортизацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 36,72%.

Станом на 31.12.2020 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:

- земельнi дiлянки - по первiснiй вартостi - 966тис.грн. знос 310тис.грн., ступiнь зносу 32,10%;

- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 45787тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 9928тис.грн., ступiнь зносу - 21,69%;

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 48729тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 22298тис.грн., ступiнь зносу - 45,76%;

- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 83103тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 32029тис.грн., ступiнь зносу - 38,55%;

- iнструменти, прилади (iнвентар) - по первiснiй вартостi - 5854тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 2815тис.грн., ступiнь зносу - 48,09%;

- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1698тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 970тис.грн., ступiнь зносу - 57,13%.

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20282тис.грн.

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

Протягом 2020 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 55087тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 3950тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 3873тис.грн.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх факторiв. Вiйськовий, полiтичний, економiчний стан, змiни в законодавствi - значна залежнiсть.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство забезпечено власними обiговими коштами для поточних потреб та частково для капiталiзацiї.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi, але не виконанi договори станом на 31.12.2020 року - вiдсутнi.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство не планує подальше розширення та змiну напрямкiв дiяльностi

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство дослiдженнями та розробками не займається

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

загальнi збори акцiонерiв

акцiонери - фiзичнi особи

у вiдповiдностi до Реєстру

Одноосiбний виконавчий орган

директор

Сугак Олексiй Вiкторович

ревiзор

одноособово

Вакула Iнна Вiкторiвна

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор

Сугак Олексiй Вiкторович

1982

вища

16

ТОВ "Кирикiвське", 34205529, директор

18.04.2020, на невизначений термiн

Опис:

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

Основними завданнями Директора є:

- оперативне керiвництво роботою Товариства;

- забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

- реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

- забезпечення виконання рiшень Зборiв.

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор   Товариства:

- здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

- вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

- складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

- попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

- розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

- приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

- готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;

- затверджує штатний розпис Товариства,

- приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

- укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

- видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

- призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

- призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

- вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

- пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

- вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

- виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

1.Розмiр виплаченої винагороди

У 2020 роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно штатного розкладу в сумi 111,8тис.грн..

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

15.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ <САД> на пiдставi Статуту Товариства та Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 15.04.2017 року) про обрання директором. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2020 року переобрано директором ПрАТ "САД" строком на 5 рокiв.

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Загальний стаж роботи -

16 рокiв

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

- директор ПрАТ "Сад";

- директор ТОВ "Зоря 2014"     ;

- директор ТОВ "Кирикiвське";

- член наглядової ради ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат"

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

- директор ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харкiвська, б. 28),

- директор ТОВ "Зоря 2014"     (ЄДРПОУ 02137312, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8-го Березня, б. 42),

- директор ТОВ "Кирикiвське" (ЄДРПОУ 34205529, 42830, Сумська обл., Великописарiвський район, смт Кирикiвка, вул. Правдинська, б. 1);

- член наглядової ради ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат" (ЄДРПОУ 00444010, 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27)

7. Паспортнi данi

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Iнформацiя про статус посадової особи

Посадова особа не є акцiонером Товариства.

2

ревiзор

Вакула Iнна Вiкторiвна

1980

вища

23

ТОВ "МЕЛБА", 23296977, директор

18.04.2020, на 5 рокiв

Опис:

Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальнi збори обирають ревiзора.

Ревiзор обирається на три роки.

РЕВIЗОР МАЄ ПРАВО:

- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

- вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Ревiзор зобов'язаний:

- проводити плановi (за результатами фiнансового року) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Директору та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки;

- доповiдати Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

- негайно iнформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

- вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзор зобов'язаний:

- органiзовувати   перевiрки   фiнансово господарської дiяльностi Товариства;

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

Ревiзор має право бути присутнiми на Зборах.

Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках   вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.

1. Розмiр виплаченої винагороди

У 2020 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась.

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

15.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ <САД> на пiдставi Статуту Товариства та Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 15.04.2017 року) обрано ревiзором товариства. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 18.04.2020 року переобрано ревiзором ПрАТ "САД" строком на 5 рокiв.

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Загальний стаж роботи

23 роки

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

- ревiзор та економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ПрАТ "Сад",

- директор ТОВ "Мелба";

- заступник голови ревiзiйної комiсiї   ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат";

- голова фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА I.В." ;

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

- ревiзор та економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харкiвська, б. 28),

- директор ТОВ "Мелба" (код ЄДРПОУ 23296977, мiсцезнаходження: 42700, Сумська обл., мiсто Охтирка, вулиця Ярославського, будинок 17А.);

- голова фермерського господарства ФГ "ВАКУЛА I.В." (код ЄДРПОУ 38043758, мiсцезнаходження: 42830, Сумська обл., Великописарiвський район, смт Кирикiвка, вулиця Правдинська, будинок 1).

7. Паспортнi данi

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Iнформацiя про статус посадової особи

Посадова особа є акцiонером Товариства.

3

головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

1965

вища

36

ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат", 00444010, голова ревiзiйної комiсiї

02.09.1995, безстроково

Опис:

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку та податкового облiку, дотримуючись єдиних засад встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", "Податковим Кодексом України" з врахуванням особливостей дiяльностi товариства.

Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх операцiй та своєчасне подання статистичної та податкової звiтностi

Здiйснює керiвництво бухгалтерiї товариства

Здiйснює бухгалтерський облiк статутного фонду товариства, вкладiв його учасникiв та облiк доходiв за цими вкладами.

Здiйснює повний облiк коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй пов'язаних з їх рухом.

Здiйснює заходи по контролю за достовiрний облiк витрат на виробництво та обiгу, дотримання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї , складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг..

Забезпечує точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно з установленими правилами.

Забезпечує правильне нарахування й своєчасне перерахування податкiв i платежiв до бюджету, внескiв на соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень;

- перерахування в установленi термiни заборгованостi банкам за позиками;

- вiдрахування коштiв до фондiв.

Приймає участь у роботi у оформленнi матерiалiв щодо нестач i розкрадання коштiв, матерiальних цiнностей Товариства .

Проводить своєчасне iнструктування працiвникiв бухгалтерiї, iнших заiнтересованих працiвникiв Товариства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.

Проводить складання достовiрних бухгалтерських звiтiв i балансiв, iншої бухгалтерської звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв.

Здiйснює (спiльно з iншими пiдроздiлами i службами) економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку та звiтностi для виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганню втратам i невиробничим витратам.

Забезпечує схороннiсть бухгалтерських документiв.

Контролює дотримання установлених правил   оформлення приймання й вiдпускання товарно - матерiальних цiнностей

Здiйснює контроль

-за правильнiстю витрачання фондiв споживання Товариства, дотримання фiнансово-касової дисциплiни;

-за дотриманням установлених правил проведення iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, перевiрки розрахункiв i платiжних зобов'язань ;

-за стягненням в установленi термiни дебiторської заборгованостi й повернення кредиторської, дотримання платiжної дисциплiни;-за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат

Приймає участь у:

- розробцi заходiв, спрямованих на запобiгання нестачам i незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового та господарського законодавства;- ведення вiдповiдно до встановлених правил касових операцiй, контроль за дотриманням касової дисциплiни у структурних пiдроздiлах Товариства;

- нарахуваннi i виплатi винагород працiвникам Товариства.

Контролює виконання колективного договору в частинi, що належить до вiдання Головного бухгалтера.

Виконує iншi функцiї i обов'язки, що випливають iз законодавства, iнших нормативних актiв.

Проводить виховну роботу в колективi.

Веде облiк робочого часу пiдлеглих та надає щомiсяця списки пiдлеглих працiвникiв для заохочення, та своєчасно складає доповiднi про накладення на них стягнень.

1.Розмiр виплаченої винагороди

У 2020 роцi винагорода посадовiй особi виплачувалась згiдно штатного розкладу в сумi 93,9тис.грн.

2. Обгрунтування змiни у персональному складi.

Зарахована на посаду головного бухгалтера наказом №1 вiд 02.09.1995р. безстроково.

3. Iнформацiя про наявнiсть судимостi

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Загальний стаж роботи

36 рокiв

5. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:

- головний бухгалтер ПрАТ "Сад";

- голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат"

6. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах:

голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Охтирський м'ясокомбiнат" (ЄДРПОУ 00444010,

42700, Сумська обл., Охтирський р-н, м.Охтирка, Грибоєдова, б. 27)

7. Паспортнi данi

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Iнформацiя про статус посадової особи

Посадова особа є акцiонером Товариства.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Директор

Сугак Олексiй Вiкторович

0

0

0

0

ревiзор

Вакула Iнна Вiкторiвна

1 249

7,954907

1 249

0

головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

12

0,076428

12

0

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Товариство створене 28 березня 1995 року на базi плодорозсадницького сiльськогосподарського пiдприємства "Охтирське", яке в свою чергу створене в 1993 роцi в результатi приватизацiї плодорозсадницького радгоспу "Охтирський", який iснував ще в повоєннi часи.

Тип акцiонерного товариства - Приватне акцiонерне товариство.

Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрацiї 18.05.2000 року.

Мiсцезнаходження Товаpиства: 42763, Сумська область Охтирський район, с. Високе, вул. Харкiвська, б.28.

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв. Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний); вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв; вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством, що впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат - протягом 2020 року не було.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, здiйснення дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: берегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акцiонерам Товариства завдяки встановленню цiн на продукцiю та послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi Товариства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних господарських операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi у вiдповiдностi до строкiв погашення. Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi Товариства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством України вимоги - у Товариства вiдсутня.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

18.04.2020

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний   рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "САД".

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.

Розгляд звiту директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв на 2020 рiк за результатами його розгляду.

4. Затвердження звiту та висновкiв   ревiзора Товариства за 2019 рiк.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та звiту Ревiзора Товариства.

6. Затвердження рiчного   звiту та балансу Товариства за 2019 рiк.

7. Порядок розподiлу прибутку Товариства   за пiдсумками 2019 року.

8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв,   встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження   розмiру рiчних дивiдендiв,   порядку, способу та строку   їх виплати.

9. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.

10. Обрання Ревiзора Товариства.

11. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору.

12. Обрання директора ПрАТ "САД".

13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди   на вчинення значних правочинiв.

                                           РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства "

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:

голова лiчильної комiсiї - Литвин Олена Володимирiвна,

член лiчильної комiсiї   - Сугак Ганна Олександрiвна.

2. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: "Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства"

СЛУХАЛИ: Директора   ПрАТ "САД" Сугака В. В

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати головою   зборiв     Сугака Вiктора Васильовича, обрати секретарем зборiв Соболєва Iвана Васильовича.

3. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: "Розгляд звiту директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв на 2020 за результатами його розгляду"

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Затвердити звiт директора ПрАТ "САД" за 2019 рiк та запропонованi директором заходи.

4. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: "Затвердження звiту та висновкiв   ревiзора Товариства за 2019 рiк"

СЛУХАЛИ: Ревiзора ПрАТ "САД" Вакулу Iнну Вiкторiвну

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Затвердити звiт та висновки Ревiзора товариства за 2019 рiк.

5. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та звiту Ревiзора Товариства."

СЛУХАЛИ: акцiонера Сугак В.В., який запропонував визнати роботу директора та Ревiзора   Товариства задовiльною.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Визнати роботу Директора та Ревiзора   Товариства задовiльною.  

6. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6:     "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк."

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ "САД" Логвиненко Людмилу Iванiвну

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт емiтента та баланс Товариства за 2019 рiк.

7. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: "Порядок розподiлу прибутку Товариства   за пiдсумками 2019 року."

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Розподiлити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2019 року наступним чином: -     на розвиток виробництва - 68%

-               на поповнення резервного капiталу - 2%

-               на виплату дивiдендiв акцiонерам - 30%

8. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: "Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв,   порядку, способу та строку   їх виплати"

СЛУХАЛИ: Директора Сугак О.В

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:

             1) Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства з чистого прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2019 роцi, загальною сумою 6 676 222,20 грн.

             2) Визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 28.04.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Українi.

               3) Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi iз розрахунку 425.21 грн. на одну просту iменну акцiю ПрАТ "САД".        

               4) Визначити строк виплати дивiдендiв до 18 жовтня 2020 р.

               5) Визначити спосiб виплати дивiдендiв: грошовими коштами безпосередньо акцiонерам. Виплата дивiдендiв власникам акцiй буде вiдбуватися пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй, а умови виплати дивiдендiв (зокрема щодо строкiв, способу та суми дивiдендiв) однаковi для всiх акцiонерiв.

               6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивiдендiв здiйснюється трьома частинами пропорцiйно всiм акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв у такi дати: 10 серпня, 10 вересня та 12 жовтня 2020 року.

               7) Директору Товариства до 15 травня 2020 письмово повiдомити кожного акцiонера про дати, розмiр, порядок та строк   виплати дивiдендiв.

9.   ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9:             Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.

СЛУХАЛИ: директора   Сугака Олексiя Вiкторовича, який доповiв акцiонерам, що на посаду ревiзора Вакула I.В. обиралася загальними зборами   15.04.2017 року строком на 3 роки. Пропонується припинити повноваження ревiзора ПрАТ "САД" Вакули Iнни Вiкторiвни у зв'язку iз закiнченням трирiчного термiну, на який обиралася посадова особа.

Питання, поставлене на голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Припинити повноваження ревiзора ПрАТ "САД" Вакули Iнни Вiкторiвни у зв'язку iз закiнченням трирiчного термiну, на який обиралася посадова особа.

10. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10: Обрання Ревiзора Товариства.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Обрати ревiзором ПрАТ "САД" Вакулу Iнну Вiкторiвну строком на п'ять рокiв з 18 квiтня 2020 року по 18 квiтня 2025 року.

11.  ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11: Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору.

СЛУХАЛИ:     Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити   умови безоплатного цивiльно-правового договору Ревiзором ПрАТ "САД" та уповноважити директора Товариства пiдписати цей договiр.

12. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 12: Обрання директора ПрАТ "САД".

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   У зв'язку iз закiнченням трирiчного термiну, на який обирався директор Товариства, переобрати Сугака Олексiя Вiкторовича директором ПрАТ "САД" на невизначений термiн, до переобрання загальними зборами акцiонерiв, у вiдповiдностi з новою редакцiєю Статуту Товариства, затвердженою загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 12.04.2019 р.).

13. ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 13:   Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

СЛУХАЛИ: директора ПрАТ "САД" Сугака Олексiя Вiкторовича

ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:   Попередньо надати згоду на вчинення   приватним акцiонерним товариством "САД", протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, значних правочинiв та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна,   але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається (купується), буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

           2)   надання та отримання поворотної   безвiдсоткової фiнансової допомоги   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень.

         3)   отримання фiнансової позики (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв.

         4)   укладання договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй,

           5) виступ поручителем зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв

           При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мiльйонiв) грн.       

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексiю Вiкторовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв направлених на змiцнення матерiально-технiчного забезпечення Товариства та збiльшення його конкурентоздатностi, щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, , в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається, буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

           Надати право пiдпису кредитних договорiв, договорiв забезпечення (iпотеки, поруки), iнших договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з їх оформленням, директору ПрАТ "САД" Сугаку Олексiю Вiкторовичу.

              

Всi питання включенi до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянуто, пiдсумки голосування оголошенi i рiшення по кожному з цих питань прийнятi.

 
         

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

позачерговi збори не скликалися

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

позачерговi збори не скликалися

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

черговi збори проведенi

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

позачерговi збори не скликалися

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

наглядова рада вiдсутня

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

наглядова рада вiдсутня

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

наглядова рада вiдсутня

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

наглядова рада вiдсутня

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня

       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

наглядова рада вiдсутня

       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

одноособовий - директор

У вiдповiдностi до наданих повноважень

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

Основними завданнями Директора є:

- оперативне керiвництво роботою Товариства;

- забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

- реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

- забезпечення виконання рiшень Зборiв.

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор   Товариства:

- здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

- вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

- складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

- попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

- розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

- приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

- готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та;

- затверджує штатний розпис Товариства,

- приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

- укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

- видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

- призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

- призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

- вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

- пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

- вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

- виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здiйснює дiяльнiсть в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймались рiшення щодо здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, кадровi i органiзацiйнi питання, якi оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та iншими документами.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцiнка роботи директора за 2019 рiк загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2020 року визнана задовiльною.

Оцiнка роботи директора за 2020 рiк визнана задовiльною загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2021 року .

 

Примітки

х

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.

Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

д/н

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Сугак Вiктор Васильович

х

91,045156

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

15 701

3

Власники акцiй не уклали договори з депозитарною устанровою на обслуговування рахункiв цiнних паперiв.

13.04.2016

Опис

х

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Виконавчий орган Товариства є одноосiбний - Директор.

Директором   Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є Ревiзором Товариства

Директором не можуть обиратися :

1) юридичнi особи;

2) особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi;

3)   Ревiзор Товариства;

4) iншi особи, обмеження щодо членства яких у виконавчому органi встановлено законом;

5) особи, щодо яких є рiшення суду, яким кандидату заборонено займатися цим видом дiяльностi;

6) особи, якi мають непогашену судимiсть за кримiнальнi злочини, злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини.

Директор   Товариства обирається   Загальними зборами Товариства   на невизначений термiн (до переобрання).

Обрання Директора проводиться шляхом кумулятивного голосування. Обирається кандидатура, яка набрала просту бiльшiсть голосiв.

Пропозицiя акцiонера щодо кандидатури Директора Товариства повинна мiстити:

ПIБ акцiонера Товариства, котрий її вносить;

Прiзвище, iм'я, по-батьковi та дату народження кандидата;

Iнформацiю про освiту кандидата (назву навчального закладу, дату закiнчення, здобуту спецiальнiсть);

Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 рокiв;

Вiдповiднiсть кандидата вимогам цього Положення;

Вiдомостi про вiдсутнiсть рiшення суду щодо заборони кандидату займатися певними видами дiяльностi;

Вiдомостi про вiдсутнiсть непогашеної судимостi кандидата.

Пропозицiя повинна бути пiдписана акцiонером, який її подає.

У разi, якщо Директор   припиняє свою дiяльнiсть з будь - яких вiдомих або не вiдомих причин, окрiм вiдпустки, вiдрядження та перебування на лiкарняному, обрання нового Директора , або призначення виконуючого обов'язки до моменту обрання нового Директора вiдбувається вiдповiдно до Статуту Товариства.

Директор   Товариства обирається на невизначений термiн до переобрання за власним бажанням або на вимогу Зборiв Товариства.

Впродовж 3 днiв з дати обрання, з Директором укладається Контракт у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання контракту, тощо. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами Товариства.

У разi виявлення фактiв грубого порушення Директором чинного законодавства або Статуту Товариства, Збори Товариства можуть прийняти рiшення про вiдсторонення   Директора вiд здiйснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження   Директора до вияснення обставин порушення.

 

Ревiзор Товариства обирається Зборами термiном на 5 рокiв , з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.

Ревiзором не можуть бути:

   1) особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi;

   2) Директор   Товариства;

   3) корпоративний секретар Товариства (у разi його наявностi в Товариствi) ;

   4) члени Лiчильної комiсiї Товариства;

   5) члени iнших органiв Товариства;

   6) iншi особи, обмеження щодо яких встановлено законом;

   7) особи, яким заборонено займатися цим видом дiяльностi;

   8) особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини

   9) особи, якi не вiдповiдають вимогам, встановленим Статутом, Положенню та рiшенням Загальних Зборiв.

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзора мають лише акцiонери. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру.

Пропозицiя акцiонера Товариства, щодо кандидатури на   посаду   Ревiзора   вноситься не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв;

Виконавчий орган, а в разi скликання позачергових   Зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонери, якi цього вимагають, приймають рiшення про включення пропозицiї щодо кандидатури на посаду Ревiзора     Товариства - не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення Зборiв.   Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку   денного Зборiв надсилається Директором акцiонеру протягом трьох днiв з моменту його прийняття

Пропозицiя акцiонера повинна мiстити

1) прiзвище, iм'я та по батьковi (найменування) акцiонера, що її вносить;

2) вiдомостi про кiлькiсть, тип належних йому акцiй;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прiзвище, iм'я, по батьковi та дату народження кандидата;

5) зазначення кiлькостi, типу акцiй Товариства, що належать кандидату;

6) iнформацiю про освiту кандидата (назву навчального закладу, дату закiнчення, здобуту спецiальнiсть);

7) мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 3 рокiв;

8) вiдсутнiсть обставин, якi передбаченi в пп. 1 - 9. п. 2.2.цього Положення;

9) згоду кандидата на обрання його   Ревiзором Товариства.

Наявнiсть (вiдсутнiсть) фактiв, зазначених у пропозицiї акцiонера, повинна бути у письмовiй формi пiдтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозицiя повинна бути пiдписана кожним акцiонером (його представником). У разi пiдписання пропозицiї представником акцiонера до пропозицiї додається довiренiсть (копiя довiреностi, засвiдчена у встановленому порядку), що мiстить вiдомостi, передбаченi чинним законодавством.

Рiшення про включення або вiдмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах   Ревiзора Товариства приймається дiючою Директором протягом 3 днiв пiсля закiнчення строку подання пропозицiй акцiонерiв про висування кандидатiв для обрання до складу Ревiзора: за 4 днi до дня проведення Зборiв.

Рiшення про вiдмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах   Ревiзора Товариства може бути прийняте органiзатором загальних зборiв акцiонерiв тiльки у разi:

-   недотримання акцiонерами строку, встановленого п. 2.5. цього Положення

-   неподання даних, передбачених пп. 2.4. цього Положення;

- якщо особа, яка висувається для обрання на посаду   Ревiзора, вiдповiдає хоча б однiй з ознак, передбачених пп. 1 - 9 п. 2.2. цього Положення.

У випадку, якщо кандидат на посаду   Ревiзора є акцiонером, то наявнiсть права власностi на акцiї (акцiю) Товариства в такого кандидата має бути перевiрена Директором згiдно з реєстром   власникiв цiнних паперiв.

Директор не пiзнiше як за 4 днi до проведення загальних зборiв повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним пiдписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду   Ревiзора Товариства, повiдомлення, яке має мiстити iнформацiю про:

-               орган Товариства, до якого висувається особа;

-               те, хто внiс пропозицiю про висунення його кандидатури i якою кiлькiстю голосiв володiють акцiонери, якi висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Ревiзора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Товариство.

Голосування пiд час Обрання   Ревiзора     вiдбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який мiстить перелiк всiх кандидатiв на посаду Ревiзора. Акцiонер вправi вiддати усi свої голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.

На посаду Ревiзора обирається той   кандидат , хто набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв. У випадку, якщо є кандидати, якi набрали таку ж кiлькiсть голосiв,   обрання Ревiзора продовжується наступним чином:

"              Якщо два чи бiльше кандидатiв, що набрали однакову кiлькiсть голосiв, є кандидатами, запропонованими одним акцiонером (однiєю групою акцiонерiв), такий акцiонер (група акцiонерiв) повиннi повiдомити Збори, хто саме з-помiж його (їх) стане Ревiзором;

"              Якщо два чи бiльше кандидатiв, що набрали однакову кiлькiсть голосiв, є кандидатами, запропонованими рiзними акцiонерами (але не однiєю групою акцiонерiв), Ревiзором стає кандидатура акцiонера власника бiльшої кiлькостi голосiв у Товариствi.

Ревiзор   є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства.

Завдання Ревiзора полягає у здiйсненнi планових та спецiальних перевiрок

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Ревiзор доповiдає про результати проведених нею перевiрок Зборам.

Компетенцiя Ревiзора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Ревiзор обирається строком на 5 (п'ять) рокiв.

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який   Ревiзор, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийняте рiшення про обрання або переобрання Ревiзора, його повноваження   продовжуються до моменту прийняття Зборами рiшення про обрання або переобрання Ревiзора.

Одна й та сама особа може переобиратися   Ревiзором необмежену кiлькiсть разiв.

Товариство укладає безоплатну цивiльно-правову угоду з членами Ревiзора, у якiй передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн,   пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Договiр вiд iменi товариства пiдписує Директор Товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА.

Директор   здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор   має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх державних органах, органiзацiях, установах, пiдприємствах всiх форм власностi, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (укладати договори, угоди та зовнiшньоекономiчнi контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються   Законом, iншими актами законодавства, Статутом   та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує особа, уповноважена на таке пiдписання Загальними зборами Товариства. Директор може виконувати свої обов'язки за сумiсництвом.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою на пiдставi наказу та/або довiреностi.

Основними завданнями Директора є:

"              оперативне керiвництво роботою Товариства;

"              забезпечення ефективної дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з прiоритетними напрямками його дiяльностi;

"              реалiзацiя цiлей, стратегiї, полiтики та програм Товариства;

"              забезпечення виконання рiшень Зборiв.

Директор   вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, за окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв до компетенцiї Директора .

Компетенцiя Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Повноваження Директор   Товариства:

"              здiйснює виконання рiшень Зборiв акцiонерiв Товариства;

"              вирiшує питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом;

"              складає рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам Товариства;

"              попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

"              розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

"              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, з урахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;

"              готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та;

"              затверджує штатний розпис Товариства,

"              приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Зборам Товариства;

"              укладає договiр з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв;

"              видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства;

"              проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, визначених рiшеннями Зборiв акцiонерiв та цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

"              призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, затверджує розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства (штатний розпис);

"              призначає на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

"              розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом;

"              вiдкриває поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства;

"              пiдписує довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства.

"              вживає заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладає стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

"              виходить з пропозицiєю скликання Зборiв акцiонерiв;

"              керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

 

РЕВIЗОР МАЄ ПРАВО:

-               отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

-               отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

-               вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв;

-               вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Ревiзор зобов'язаний:

-               проводити плановi (за результатами фiнансового року) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-               своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Директору та iнiцiатору проведення спецiальної перевiрки;

-               доповiдати Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

-               негайно iнформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

-               здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

-               вимагати скликання позачергових Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

-               Ревiзор зобов'язаний:

-               органiзовувати   перевiрки   фiнансово господарської дiяльностi Товариства;

-               дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

Ревiзор має право бути присутнiми на Зборах.

Ревiзор несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках   вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обгрунтованої впевненостi

щодо iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у звiтi про корпоративне управлiння, що є частиною Рiчного Звiту керiвництва

ПрАТ "САД"

за 2020 рiк

 

Акцiонерам та керiвництву ПрАТ "САД"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Звiт складено за результатами виконання завдання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мрiя-аудит" (надалi - ТОВ "АФ "МРIЯ-АУДИТ" або аудитор) (№4808 в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi), на пiдставi договору №01/03/21 вiд 01.03.2021 року та у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року №2258-VIII, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Ми провели перевiрку iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "САД" (далi по тексту - ПрАТ "САД" або Товариство) (Код ЄДРПОУ 00444010, Мiсцезнаходження: 42763, Сумська обл., Охтирський район, с. Високе, вул. Харкiвська, б.28).

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого аудитором, iнформацiя про предмет завдання

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "САД" за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

- опис повноважень посадових осiб Товариства.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

-пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

-Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями)в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Вiдповiдальнiсть Товариства

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства, який пiдготовлений вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями), пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для надання аудиторських послуг.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо розкриття iнформацiї про корпоративне управлiння Товариства в Звiтi про корпоративне управлiння на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi.

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Товариства в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

-               iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

-               отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

-               оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

-               оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Оскiльки метою виконання процедур з надання впевненостi є надання обгрунтованої впевненостi щодо повноти та достовiрностi викладеної iнформацiї Товариством в Звiтi про корпоративне управлiння, даний звiт обмежується тiльки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року №955 щодо висвiтлення iнформацiї в звiтi про корпоративне управлiння, та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.

Застосування вимог МСКЯ1

Перевiрка iнформацiї, вказаної у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, проводилась з урахуванням полiтики та процедур системи контролю якостi, якi розробленi ТОВ "АФ "МРIЯ-АУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".

Обсяг виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора

Протягом перевiрки iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "САД" аудитором були проведенi наступнi процедури:

-отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння;

-дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

-дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради;

-дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства;

-дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження, зокрема, але не виключно, таких джерел як:

-Статут,

-Кодекс корпоративного управлiння,

-протоколи засiдання наглядової ради,

-протоколи засiдання правлiння,

-протоколи загальних зборiв акцiонерiв,

-внутрiшнi положення щодо призначення та звiльнення посадових осiб,

-трудовi договори з посадовими особами Товариства,

-данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Дотримання вимог незалежностi та iнших вимог етики

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що виконанi процедури щодо перевiрки стану корпоративного управлiння та отриманi нами докази є достатнiми i прийнятними та дозволяють аудитору сформувати судження щодо iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "САД", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за 2020 рiк.

Ми наводимо результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього контролю вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":

1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ПрАТ "САД"

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента.

Товариство щорiчно звiтує про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на загальних зборах товариства; оприлюднює рiчну звiтнiсть на сайтi НКЦПФР та в друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачiв; акцiонерам надається можливiсть ознайомитись з матерiалами Зборiв та рiчними звiтами.

Ревiзiйна комiсiя у Товариствiпредставлена одним ревiзором.

За звiтний перiод ревiзором здiйснена одна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

За пiдсумками року в зв'язку законодавчо передбаченими вимогами пiдтвердження частини Рiчого звiту керiвництва проводиться зовнiшня перевiрка.

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента.

Станом на 31.12.2020 р. власниками простих iменних акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є:

-Сугак Вiктор Васильович, що володiє 14 295 акцiй, або 91,045156% вiд загальної кiлькостi акцiй;

-Вакула Iнна Вiкторiвна, що володiє 1 249 акцiй, або 7,9549% вiд загальної кiлькостi акцiй.

Склад власникiв протягом звiтного перiоду не змiнювався.

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено 3 штуки - власники акцiй не уклали договори з депозитарною установою на обслуговування.

Передача прав за голосуючими акцiями - вiдсутня.

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.

Наглядова рада не створювалась, виконавчий орган створено одноособово - представлено директором, ревiзiйна комiсiя - одноособово ревiзор. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначено чинним законодавством, Статутом та положеннями.

Повноваження посадових осiб емiтента.

Права та обов'язки посадових осiб визначаються чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, ревiзора та Статутом Товариства.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "САД", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо, або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис призначення та звiльнення посадових осiб за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

2. ПЕРЕВIРКА IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю, що наводиться в Звiтi про корпоративне управлiння, вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Ми наводимо результати перевiрки iншої iнформацiї, зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства:

Про власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент.

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "САД" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння - не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. Загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi проведенi 18.04.2020 року кворумом 100% голосуючих акцiй.

Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "САД".

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.

Розгляд звiту директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв на 2020 рiк за результатами його розгляду.

4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2019 рiк.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та звiту Ревiзора Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк.

7. Порядок розподiлу прибутку Товариства   за пiдсумками 2019 року.

8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв,   порядку, способу та строку їх виплати.

9. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.

10. Обрання Ревiзора Товариства.

11. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору.

12. Обрання директора ПрАТ "САД".

13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Всi питання порядку денного розглянуто, рiшення прийнято.

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Одноосiбний виконавчий орган - директор Сугак Олексiй Вiкторович, наглядова рада не створювалась, ревiзор - одноособово - Вакула Iнна Вiкторiвна.

Таким чином, на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не iснує суттєвого викривлення цiєї iншої iнформацiї, яка подається в Звiтi про корпоративне управлiння з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (iз змiнами).

Ми не виявили фактiв викривлення, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.

 

 

Основнi вiдомостi про Аудитора

Повне найменування юридичної особи - ТОВ "Аудиторська фiрма "Мрiя-аудит";

Код за ЄДРПОУ - 38724570;

Мiсцезнаходження та фактичне розташування - 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 к.18;

Телефон - 0542-775-435;

Електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Номер в Реєстрi аудиторiв i аудиторських фiрм Аудиторської палати України - 4808.

 

 

Ключовий партнер

ТОВ "АФ "МРIЯ-АУДИТ"                                                           Потапенко Наталья Iванiвна

 

Дата складання звiту: 23.04.2021

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

х

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Сугак Вiктор Васильович

14 295

91,045156

14 295

0

Вакула Iнна Вiкторiвна

1 249

7,9549

1 249

0

Усього

15 544

99,000056

15 544

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста бездокументарна iменна

15 701

50,00

Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивiдендiв. Право на отримання дивiдендiв мають особи, якi є акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або його вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, висновки та рiшення Ревiзiйної комiсiї, протоколи зборiв (засiдань) органiв управлiння (у т.ч. загальних зборiв, наглядової ради). Порядок надання зазначеної iнформацiї затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальнi збори Товариства. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй Товариства у процесi їх приватного розмiщення.

На бiржовий ринок акцiї Товариства для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску Товариство не здiйснювало. Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включенн

Примітки:

Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 15701 штуку простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 785050,00грн.

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

19/18/1/10

Сумське ТУ ДКЦПФР

UA4000081301

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

50

15 701

785 050

100

Опис

Протягом року операцiй з акцiями ПрАТ "Сад" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалось. Акцiї в лiстингу (делiстингу) на фондових бiржах не перебували, додаткової емiсiї протягом звiтного 2020 року не було.

 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

23.07.2010

19/18/1/10

UA4000081301

15 701

50

15 698

3

0

Опис:

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено 3 штуки - власники акцiй не уклали договори з депозитарною установою на обслуговування.

Передача прав за голосуючими акцiями - вiдсутня

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

12 821 593

0

6 676 222,2

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

816,61

0

425,21

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

3 542 138,92

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

17.04.2021

 

18.04.2020

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

28.04.2020

 

Спосіб виплати дивідендів

грошовими коштами безпосередньо акцiонерам

х

грошовими коштами безпосередньо акцiонерам

х

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

08.01.2020, 300 000

 

17.01.2020, 100 000

 

22.01.2020, 400 000

 

31.01.2020, 400 000

 

04.02.2020, 400 000

 

19.02.2020, 400 000

 

02.03.2020, 649 269,24

 

03.09.2020, 533 926,24

 

18.09.2020, 1 141,7

 

01.01.2020, 357 801,73

 

Опис

нарахування дивiдендiв за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2020 роцi проведено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 17.04.2021 року).

           

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

84 046

117 787

0

0

84 046

117 787

будівлі та споруди

28 457

35 859

0

0

28 457

35 859

машини та обладнання

24 890

26 431

0

0

24 890

26 431

транспортні засоби

28 613

51 074

0

0

28 613

51 074

земельні ділянки

552

656

0

0

552

656

інші

1 534

3 767

0

0

1 534

3 767

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

84 046

117 787

0

0

84 046

117 787

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на:

- 01.01.2020 року - 134816тис.грн.

- 31.12.2020 року - 186137тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2020 року - 50770тис.грн.;

- 31.12.2020 року - 68350тис.грн.

Протягом 2020 року нараховано 21097тис.грн. амортизацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 36,72%.

Станом на 31.12.2020 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:

- земельнi дiлянки - по первiснiй вартостi - 966тис.грн. знос 310тис.грн., ступiнь зносу 32,10%;

- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 45787тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 9928тис.грн., ступiнь зносу - 21,69%;

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 48729тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 22298тис.грн., ступiнь зносу - 45,76%;

- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 83103тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 32029тис.грн., ступiнь зносу - 38,55%;

- iнструменти, прилади (iнвентар) - по первiснiй вартостi - 5854тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 2815тис.грн., ступiнь зносу - 48,09%;

- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1698тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 970тис.грн., ступiнь зносу - 57,13%.

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20282тис.грн.

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

Протягом 2020 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 55087тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 3950тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 3873тис.грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

237 586

201 604

Статутний капітал (тис.грн)

785

785

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

785

785

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 236801 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 236801 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1 523

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

8 700

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

18 297

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

28 520

X

X

Опис

До складу iншої кредиторської заборгованостi включено:

- заборгованiсть за товари (роботи, послуги) - 6185тис.грн.;

- за розрахунками з оплати працi - 380тис.грн.;

- з страхування - 21тис.грн.;

- з учасниками - 5082тис.грн.;

- за авансами отриманими - 920тис.грн.;

- iнша - 5709тис.грн.

кредиторськоi заборгованостi з минулими термiнами позовної давностi не облiковується

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.05.2008

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

депозитарiй

Опис

х

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

23697280

Місцезнаходження

03087, х, Київська обл., х р-н, м. Кихв, Єреванська, б.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263236

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

(044) 494-46-50

Факс

(044) 494-46-50

Вид діяльності

ведення рахункiв власникiв ЦП

Опис

х

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрсас "Мрiя-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

38724570

Місцезнаходження

40004, х, Сумська обл., х р-н, м. Суми, п-т Т.Г. Шевченка б.11 оф.18

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4808

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(0542) 775-435

Факс

(0542) 775-435

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

х

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2020

Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "САД"

300 000

214 682

139,7

1) правочини щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається (купується), буде дорiвнювати або перевищувати 20 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

2) надання та отримання поворотної   безвiдсоткової фiнансової допомоги   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень.

3) отримання фiнансової позики (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв.

4) укладання договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй,

5) виступ   поручителем зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства,   на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв

18.04.2020

http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad/84-vidomosti-pro-prijnyattya-rishennya-pro-poperedne-nadannya-zgodi-na-vchinennya-znachnikh-pravochiniv

Опис:

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "САД", що вiдбулися 18.04.2020 року (Протокол № 1 вiд 18.04.2020 р.) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення   приватним акцiонерним товариством "САД", протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, значних правочинiв та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.    

Характер правочинiв:

1) правочини щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається (купується), буде дорiвнювати або перевищувати 20 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

2) надання   та отримання поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень.

3) отримання фiнансової позики (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну суму не бiльше 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв.

4) укладання договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства,   на загальну суму не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй,

5) виступ поручителем зобов'язань за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не бiльше 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) рокiв

При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв,     не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мiльйонiв) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексiю Вiкторовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв направлених на змiцнення матерiально-технiчного забезпечення Товариства та збiльшення його конкурентоздатностi, щодо продажу та купiвлi рухомого та нерухомого майна, , в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання, матерiалiв, корпоративних прав Товариства та iнших об'єктiв, навiть якщо ринкова вартiсть майна, яке продається, буде дорiвнювати або перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Надати право пiдпису кредитних договорiв, договорiв забезпечення (iпотеки, поруки), iнших договорiв та угод, а також iнших документiв, пов'язаних з їх оформленням, директору ПрАТ "САД" Сугаку Олексiю Вiкторовичу.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi     214 682 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 139,7 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства 15698 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 15698 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 15698 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

Територія

Сумська область, с.Високе

за КОАТУУ

5920381201

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників: 199

Адреса, телефон: 42763 с. Високе, Харкiвська, б. 28, (067) 5423133

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

44

35

   первісна вартість

1001

62

55

   накопичена амортизація

1002

( 18 )

( 20 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6 495

3 950

Основні засоби

1010

84 046

117 787

   первісна вартість

1011

134 816

186 137

   знос

1012

( 50 770 )

( 68 350 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

   первісна вартість

1016

0

0

   знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

150

193

   первісна вартість

1021

3 249

2 988

   накопичена амортизація

1022

( 3 099 )

( 2 795 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

   інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

90 735

121 965

   II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

73 374

70 183

Виробничі запаси

1101

27 274

27 360

Незавершене виробництво

1102

5 133

6 980

Готова продукція

1103

40 966

35 842

Товари

1104

1

1

Поточні біологічні активи

1110

918

1 477

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

16 527

14 683

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

14 661

29 871

   з бюджетом

1135

530

613

   у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

   з нарахованих доходів

1140

0

0

   із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 859

3 437

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15 875

23 104

Готівка

1166

72

77

Рахунки в банках

1167

15 803

23 027

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

   резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

   резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

   резервах незароблених премій

1183

0

0

   інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

203

773

Усього за розділом II

1195

123 947

144 141

   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

214 682

266 106

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

   I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

785

785

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19 737

19 737

Додатковий капітал

1410

157 910

90 670

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

19 737

19 737

Резервний капітал

1415

918

1 282

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22 254

125 112

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

201 604

237 586

   II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

   резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

   резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

   резерв незароблених премій

1533

0

0

   інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

   IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

   товари, роботи, послуги

1615

1 350

6 185

   розрахунками з бюджетом

1620

1 856

1 523

   у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

   розрахунками зі страхування

1625

0

21

   розрахунками з оплати праці

1630

45

380

   одержаними авансами

1635

601

920

   розрахунками з учасниками

1640

2 649

5 082

   із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

   страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

6 577

14 409

Усього за розділом IІІ

1695

13 078

28 520

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

214 682

266 106

Примітки: Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства облiковуютья за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод.

Основнi засоби вiдображено в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.

Нарахування амортизацiї вiдбувається прямолiнiйним методом.

Термiни корисного використання об'єктiв нерухомостi - понад 20 рокiв.

Переоцiнка протягом року не проводилась.

Основнi засоби на значнi суми не вибували.

Первiсна вартiсть основних засобiв на:

- 01.01.2020 року - 134816тис.грн.

- 31.12.2020 року - 186137тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2020 року - 50770тис.грн.;

- 31.12.2020 року - 68350тис.грн.

Протягом 2020 року нараховано 21097тис.грн. амортизацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 36,72%.

Станом на 31.12.2020 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:

- земельнi дiлянки - по первiснiй вартостi - 966тис.грн. знос 310тис.грн., ступiнь зносу 32,10%;

- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 45787тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 9928тис.грн., ступiнь зносу - 21,69%;

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 48729тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 22298тис.грн., ступiнь зносу - 45,76%;

- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 83103тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 32029тис.грн., ступiнь зносу - 38,55%;

- iнструменти, прилади (iнвентар) - по первiснiй вартостi - 5854тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 2815тис.грн., ступiнь зносу - 48,09%;

- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1698тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 970тис.грн., ступiнь зносу - 57,13%.

Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.

Основних засобiв, визначених для продажу - немає.

Вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв становить 20282тис.грн.

Обмеження на використання майна емiтента, та майно передане в заставу - вiдсутнi.

Угоди на продаж основних засобiв у майбутньому - не укладались.

Протягом 2020 року загальна сума капiтальних iнвестицiй склала 55087тис.грн. На кiнець звiтного року залишок капiтальних iнвестицiй склав 3950тис.грн., в т.ч.: капiтальне будiвництво - 3873тис.грн.

Залишок грошових коштiв на 31.12.2020 становить 23104тис.грн. в т.ч.: готiвка - 77тис.грн., на рахунках в банках - 23027тис.грн.

Кредиторськоi та дебiторської заборгованостi з минулими термiнами позовної давностi немає.

Первiсна вартiсть запасiв ПрАТ визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартостi.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".

Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6.

 

Керівник                                                 Сугак Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                                Логвиненко Людмила Iванiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

171 916

117 052

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 115 084 )

( 92 069 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

   прибуток

2090

56 832

24 983

   збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

15 892

17 921

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13 102 )

( 11 837 )

Витрати на збут

2150

( 3 390 )

( 2 091 )

Інші операційні витрати

2180

( 13 256 )

( 6 880 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

   прибуток

2190

42 976

22 096

   збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

746

441

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 983 )

( 283 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

   прибуток

2290

42 739

22 254

   збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

   прибуток

2350

42 739

22 254

   збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

42 739

22 254

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

61 458

63 713

Витрати на оплату праці

2505

13 414

12 054

Відрахування на соціальні заходи

2510

2 982

2 718

Амортизація

2515

21 306

13 261

Інші операційні витрати

2520

131 740

94 614

Разом

2550

230 900

186 360

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

15 701

15 701

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

15 701

15 701

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

2 722,056000

1 417,362000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

2 722,056000

1 417,362000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Розподiлено чистий прибуток отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2019 роцi наступним чином:

- на розвиток виробництва - 68%

- на поповнення резервного капiталу - 2%

- на виплату дивiдендiв акцiонерам -30%

Виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства з чистого прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2019 роцi становлять загальною сумою 4243137,67 грн.

Прибуток, отриманий за 2020 рiк розподiлено загальними зборами в 2021 роцi

 

 

Керівник                                                 Сугак Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                                Логвиненко Людмила Iванiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

214 528

155 105

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1 053

5 019

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

316

286

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

217

296

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 123 540 )

( 91 233 )

Праці

3105

( 10 352 )

( 10 012 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2 955 )

( 2 715 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 16 642 )

( 13 075 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 6 913 )

( 5 472 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 9 729 )

( 7 603 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 830 )

( 1 000 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1 576 )

( 11 855 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

60 219

30 816

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

   фінансових інвестицій

3200

0

0

   необоротних активів

3205

2 318

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

   відсотків

3215

777

441

   дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:

 

 

 

   фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

   необоротних активів

3260

( 55 087 )

( 25 465 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-51 992

-25 024

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

63 400

46 537

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 63 516 )

( 44 601 )

Сплату дивідендів

3355

( 3 184 )

( 3 246 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3 300

-1 310

Чистий рух коштів за звітний період

3400

4 927

4 482

Залишок коштів на початок року

3405

15 875

12 513

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

2 302

-1 120

Залишок коштів на кінець року

3415

23 104

15 875

           

Примітки: залишок грошових коштiв на 31.12.2020 року становить 23104тис.грн., в т.ч.: в касi пiдприємства - 77тис.грн., на поточних рахунках - 23027тис.грн.

 

Керівник                                                 Сугак Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                                Логвиненко Людмила Iванiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

       

 

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

785

19 737

157 910

918

22 254

0

0

201 604

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

785

19 737

157 910

918

22 254

0

0

201 604

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

42 739

0

0

42 739

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

-6 676

0

0

-6 676

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

445

-445

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

-67 240

0

67 240

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

-81

0

0

0

-81

Разом змін у капіталі

4295

0

0

-67 240

364

102 858

0

0

35 982

Залишок на кінець року

4300

785

19 737

90 670

1 282

125 112

0

0

237 586

                       

Примітки: д/н

 

Керівник                                                 Сугак Олексiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                                Логвиненко Людмила Iванiвна

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскiльки вiдомо управлiнському персоналу ПрАТ "САД", рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан Товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

18.04.2020

18.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

18.04.2020

18.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента