ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 16.11.2022 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 16.11.2022 р.

Приватне акціонерне товариство " САД" (Товариство) на виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства» та п. 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2021 №196, повідомляє акціонерам наступну інформацію:

     1) Станом на   04 листопада 2022 року, дату складання переліку осіб, яким, через депозитарну систему України, буде надіслано повідомлення про проведення 20.12.2022 року дистанційно загальних зборів акціонерів, кількість простих іменних акцій   ПрАТ "САД" становить 15701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штук, кількість голосуючих акцій 15698 (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім ) штук.

 

     2) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на 14 грудня 2022 (станом на 24 годину). Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника).

             Голосування на загальних зборах розпочинається 09 грудня 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad та завершується о 18 годині 20 грудня 2022 року.

       Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені виконавчим органом (директором) :

1.   Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

2.   Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік

3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

4.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

5.   Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-    на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-    на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

6.   Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

       2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

       3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

       4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

       5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

       6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

       7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.    

7.   Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2) надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

         3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4) укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

   При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

   Надати право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод, а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

 

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,

Директор ПрАТ «САД» Сугак О.В.