Оголошення! Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2022

 

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САД» (ідентифікаційний код 00414701, місцезнаходження: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2021 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства:     http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad  

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 09 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 14 грудня 2022 (станом на 24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень, щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1. 1.Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

  1. 2.Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік

  1. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора  Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

  1. 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

  1. 5.Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-       на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

  1. 6.Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

             4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

             7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

  1. 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.          

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3) отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.          

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

           Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:     http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad

 

Основні   показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

Звітний

2021

Попередній

2020

Усього активів

339 825

266 106

Основні засоби (за залишковою вартістю) та нематеріальні активи

128 915

117 822

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

89 765

70 183

Сумарна дебіторська заборгованість

46 201

48 604

Гроші   та їх еквіваленти

67 716

23 104

Власний капітал

239 803

237 586

Зареєстрований (статутний/ пайовий) капітал

785

785

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

100 022

28 520

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15 164

42 739

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 701

15 701

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

965,81

2 720,75

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

197

199

Керуючись   Тимчасовим порядком інформуємо акціонерів про наступне:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є юрист Литвин Олена Володимирівна, телефон +380 (50) 501-16-61.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 42763, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, село Високе, вул. Харківська, будинок 28, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника).

Голосування на загальних зборах розпочинається 09 грудня 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad та завершується о 18 годині 20 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо тогоякий із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

       Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним Центральним депозитарієм станом на 04.11.2022 року: загальна кількість акцій Товариства 15701 (п’ятнадцять тисяч сімсот одна) штука. Кількість голосуючих акцій 15 698 (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім ) штук.

 

 

Директор ПрАТ «САД» Сугак О.В.