Наказ директора від 08.12.22 N 08/12-01 про голосування на дистанційних загальних зборах

 

 

8 грудня 2022 р.                                                                                     Сумська область,

 

Охтирський  район,

 

                                                                                           с. Високе, вул. Харківська,28 

                                          

 

     Керуючись нормами   Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «САД» (Товариства) та Рішення НКЦПФР № 1183 від 19 вересня 2022 р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (далі Тимчасовий порядок).

 

                                                      

 

Н А К А З У Ю :

 

  1. 1)Затвердити форму та текст Єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах, які відбудуться 20 грудня 2022 року (дистанційно) та містять питання порядку денного зборів та проекти рішень з усіх питань порядку денного зборів (Додаток 1)

 

 

 

  1. 2)Єдиний бюлетень для голосування розмістити 09 грудня 2022 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства:     http://sad.okhtyrka.net/index.php/UA/informatsiya-dlya-aktsioneriv-prat-sad . Дата завершення голосування 18-00 20 грудня 2022 року.

 

 

 

  1. 3)У відповідності з Тимчасовим порядком,   реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів «ПрАТ САД» , які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 ту годину 14.12.2022 р.

 

Акціонери (представники акціонера) для реєстрації участі в зборах направляють заповнений Єдиний бюлетень для голосування депозитарній установі АБ "УКРГАЗБАНК", яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на адресу електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Бюлетень для голосування на загальних зборах, має бути засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) Разом з бюлетенем депозитарній установі надсилаються завірені підписом (ЕЦП) сканкопії пасторту та довідки з РНОКПП акціонера (представника акціонера) Представник надсилає додатково довіреність на представництво, завірену згідно з чинним 

 

 

Додаток 1 до   НАКАЗУ директора

                                                                           № 08/12-01   від 08.12.2022 р.                                                   

                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Б Ю Л Е Т Е Н Ь                                    

 

 

для голосування на дистанційних річних

 

Загальних зборах акціонерів

 

                                     Приватного акціонерного товариства

 

                                     «САД»   (код за ЄДРПОУ 00414701)

 

 

 

Дата проведення Загальних зборів: 20 грудня 2022 року.

 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):________________.

 

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ

 

ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

 

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

 

Кількість голосів, що належать акціонеру:

 

 

_______________________________________

/______________________________________/

(прописом)

з/п

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів

Варіанти голосування

(!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)

1

Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «САД» за 2021 рік.

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

2

Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

3

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу директора та Ревізора  Товариства задовільною і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності   Товариства та його установчим документам.

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

4

Затвердження   річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

5

Порядок розподілу прибутку Товариства   за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Розподілити  чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у  2021 року у сумі 15 164 тис. грн. наступним чином:

-   на розвиток виробництва – 68% ( 10 312 тис. грн.)

-       на виплату дивідендів акціонерам – 30% ( 4 549 тис. грн.)

-       на поповнення резервного капіталу – 2% (303 тис. грн.)

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

6

Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру   річних дивідендів,   порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році, загальною сумою 4 549 тис. грн.

             2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.12.2022 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.

             3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 289,73 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "САД".        

             4) Визначити строк виплати дивідендів до 20 червня 2023 р.

             5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів.

             6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів.  

             7) Директору Товариства до 30 грудня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк   виплати дивідендів.    

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

7

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду  на вчинення   приватним акціонерним товариством «САД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.        

Характер правочинiв:

         1) правочини щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається (купується), буде дорівнювати або перевищувати 20 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           2)  надання та отримання поворотної   безвідсоткової фінансової допомоги   на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень.

           3)   отримання фінансової позики (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років.

         4)  укладання договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 120 000 000,00 (сто двадцять  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, для забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій,

         5) виступ поручителем зобов’язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 40 000 000,00 (сорок  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років

           При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів,   не може перевищувати   300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.              

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів направлених на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Товариства та збільшення його конкурентоздатності, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,   в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, корпоративних прав Товариства та інших об’єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

           Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов’язаних з їх оформленням, директору ПрАТ «САД» Сугаку Олексію Вікторовичу.

 

ЗА

 

ПРОТИ

 

УТРИМАВСЯ

 

         

 

__________________________________ /________________________________________________________________________________/

 

Підпис акціонера (представника акціонера)